Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį veiklos planavimo ar kokybės vadybos sistemų priežiūros srityje;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis bei kokybės vadybos sistemų programiniu valdymo įrankiu – QPR IMS;
5. išmanyti ir mokėti taikyti viešojo administravimo institucijos procesinio valdymo principus bei ISO 9000 šeimos standartus;
6. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius strateginį planavimą, vidaus auditą bei būti susipažinusiam su visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės tarnybą ir viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
7. išmanyti bendravimo su žiniasklaida principus;
8. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
10. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
11. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vadovauja Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriui (toliau – Skyrius);
2. planuoja ir organizuoja Skyriaus darbus;
3. analizuoja Skyriaus veiklą ir teikia siūlymus dėl veiklos efektyvumo didinimo;
4. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų atliekamas užduotis ir darbus;
5. organizuoja NVSC veiklos planavimą ir atsiskaitymą;
6. koordinuoja NVSC kokybės vadybos sistemos priežiūrą;
7. organizuoja ir vykdo vidaus auditus, apmoko vidaus auditorius, atlieka audito grupės vadovo funkcijas;
8. organizuoja informacijos apie NVSC vykdomą veiklą teikimą žiniasklaidai ir visuomenei;
9. imasi priemonių, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
10. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
11. konsultuoja veiklos planavimo, ataskaitų rengimo, vidaus audito ir kokybės vadybos sistemos priežiūros klausimais;
12. pagal veiklos sritį bendradarbiauja su kitomis institucijomis ir priima sprendimus, pagal suteiktus įgaliojimus;
13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
14. pagal veiklos sritį vykdo finansų kontrolę;
15. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
16. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
17. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
18. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
20. laiku ir kokybiškai vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio NVSC direktoriaus pavedimus, tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti NVSC veiklos procesus, vykdant kokybės vadybos sistemos atitikties auditus;

2. Gerinti NVSC darbuotojų komunikacinius įgūdžius;

3. Gerinti NVSC veiklos planavimą.