Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. dalyvauja leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese;
2. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus. Teikia duomenis Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centro Apsinuodijimų informacijos biuro apsinuodijimų duomenų bazei;
3. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
4. dalyvauja taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimų išdavimo procese;
5. dalyvauja derinant pavojingų objektų avarinius planus;
6. vertina ūkio subjektų pateiktus radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektus ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planus ir rengia sprendimų projektus, vertina ir skelbia elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatus;
7. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
8. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
9. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir  visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
10. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
11. konsultuoja departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
12. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
13. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
15. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
16. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
18. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
19. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
21. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
26. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus teikti konsultacijas ir metodinę pagalbą ūkio subjektams ir kitiems asmenims siekiant sumažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką.

2. Siekiant tobulinti radiotechninių objektų dokumentų derinimo tvarką, mažinti naštą verslui ir teikti visuomenei išsamią informaciją apie radiotechninių objektų skleidžiamą elektromagnetinį lauką, išnagrinėti radiotechninių objektų radiotechninės dalies projektų ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų derinimo teisinį reglamentavimą ir DVS Avilys Radiotechninio objekto radiotechninės dalies projekto ir elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos plano derinimo procesą bei teikti pasiūlymus dėl veiklos procesų tobulinimo.

3. Mažinti administracinę naštą ūkio subjektams, efektyvinant administracinių paslaugų teikimą elektroninėmis priemonėmis.