Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį žmogiškųjų išteklių valdymo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis.
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą ir darbo santykius bei būti gerai susipažinusiam su viešąjį administravimą, dokumentų rengimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. atlieka NVSC personalo sudėties analizę rengia NVSC darbuotojų pareigybių sąrašų projektus, teikia siūlymus dėl žmogiškųjų išteklių poreikio ir efektyvaus panaudojimo;
2. organizuoja konkursus į NVSC valstybės tarnautojų pareigas,
3. organizuoja darbuotojų priėmimą į pareigas NVSC ir atleidimą iš jų;
4. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
5. dalyvauja rengiant NVSC vidaus tvarką reguliuojančių teisės aktų ir struktūrinių padalinių veiklą reguliuojančių teisės aktų projektus;
6. organizuoja personalo adaptavimą ir integravimą NVSC;
7. organizuoja valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą;
8. organizuoja atostogų NVSC darbuotojams suteikimą;
9. kontroliuoja vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi, teikia siūlymus Personalo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui dėl darbo drausmės ir darbo bei tarnybos sąlygų gerinimo NVSC;
10. koordinuoja NVSC darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
11. pagal veiklos sritis nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus;
12. planuoja ir organizuoja NVSC valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kvalifikacijos kėlimą;
13. dalyvauja kuriant ir įgyvendinant NVSC personalo motyvacijos sistemą;
14. dalyvauja rengiant NVSC darbuotojų pareigybių aprašymų projektus;
15. vykdo tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimų procedūras;
16. pagal kompetenciją teikia informaciją bei konsultacijas NVSC darbuotojams valstybės tarnybos ir darbo santykių reguliavimo klausimais;
17. inicijuoja vidaus teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu NVSC direktoriui;
18. bendradarbiauja su NVSC darbuotojų atstovais;
19. vykdo vidinę komunikaciią, susijusią su personalo sritimi ir pokyčiais;
20. siūlo priemones, skatinančias organizacinės kultūros bei organizacijos, vertybių stiprinimą, atlieka personalo tyrimus;
21. vykdo teisės aktų, reglamentuojančių viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje, nuostatų įgyvendinimo procedūras;
22. organizuoja NVSC darbuotojų privalomus sveikatos tikrinimus;
23. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
24. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
25. teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. pagal veiklos sritis teikia duomenis informacinėms sistemoms;
28. pavaduoja Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
29. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Skyriaus vedėjo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant tinkamai įvertinti NVSC pareigybių poreikį, išanalizuoti 5 NVSC departamentų atliekamas funkcijas, jų skaičių, turimus žmogiškuosius išteklius bei darbuotojų potencialą, teikti siūlymus tiesioginiam vadovui dėl šių struktūrinių padalinių žmogiškųjų išteklių poreikio ir jų efektyvaus panaudojimo;

2. Siekiant efektyvinti NVSC veiklą teikti siūlymus dėl personalo valdymo procesų tobulinimo.

3. Siekiant užtikrinti pagrindinių valstybės tarnautojų veiklos ir tarnybinės etikos principų laikymąsi, parengti teisės akto, nustatančio tarnybinės etikos politiką jos įgyvendinimą bei įgyvendinimo kontrolę.

4. Siekiant tinkamai laikytis socialinės partnerystės principų ir užtikrinti sklandų bendradarbiavimą su NVSC darbuotojų atstovais, nustatyta tvarka ir terminais rengti informaciją, susijusią su darbuotojų darbo, socialinėmis, ekonominėmis teisėmis ir interesais.