Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę, kaip 3 metų darbo patirtį dokumentų valdymo srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei informacijos jiems teikimą viešojo administravimo institucijose;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo ir pavaldžių darbuotojų darbą;
9. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant asmens patikimumo pažymėjimą, ir leidimą dirbti ir susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

1. vadovauja Dokumentų valdymo ir konsultavimo skyriui (toliau – Skyrius), planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą, įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
4. organizuoja asmenų aptarnavimą NVSC „vieno langelio“ principu, jų prašymų nagrinėjimo ir aptarnavimo kokybės vertinimą;
5. organizuoja, kontroliuoja ir analizuoja NVSC dokumentų valdymą (dokumentų rengimo, tvarkymo, apskaitos, saugojimo, naikinimo, kontrolės procedūras) ir teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo gerinimo;
6. koordinuoja vėluojančių kontroliuojamų pavedimų suvestinių rengimą, jų teikimą NVSC direktoriui, direktoriaus pavaduotojams, skyrių, neįeinančių į departamentų sudėtį, vedėjams;
7. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
8. rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
10. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
11. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
12. vykdo finansų kontrolę;
13. konsultuoja NVSC struktūrinių padalinių valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, dokumentų valdymo klausimais;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
15. organizuoja priemones, užtikrinančias saugias ir sveikas Skyriaus darbuotojų darbo sąlygas;
16. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir (ar) kitose institucijose;
17. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
19. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.
20. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
23. laiku ir kokybiškai vykdo kitus NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai ir pasiekti įstaigos veiklos tikslai.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Organizuoti vidinius mokymus dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos klausimais.

2. Per einamuosius metus teikti siūlymus dėl teisės aktų, reglamentuojančių NVSC veiklą, tobulinimo, NVSC veiklos organizavimo tobulinimą ar efektyvumo didinimą.

3. Analizuoti NVSC veiklos procesus (įskaitant ir bendrosios veiklos funkcijas), teikti siūlymus jų tobulinimui.