Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (bakalauro ir magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų teisinio darbo patirtį;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų pirkimų vykdymą, darbo santykius ir korupcijos prevenciją;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir valdymą;
8. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
1. vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja ir atsako už Skyriaus veiklą įgyvendinant Skyriui pavestas funkcijas;
2. užtikrina tinkamą Skyriaus veiklos vykdymą laiku, teikia siūlymus NVSC direktoriui ir/ar direktoriaus pavaduotojui dėl Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus darbuotojų vykdomą veiklą;
4. analizuoja Skyriaus darbą, koordinuoja Skyriaus veiklos planų ir ataskaitų rengimą;
5. organizuoja NVSC veiklos teisėtumo užtikrinimą;
6. vertina, ar NVSC struktūrinių padalinių parengti teisės aktų ir kitų teisinių dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, teikia pastabas ir siūlymus;
7.  rengia teisės aktų projektus NVSC veiklos tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;
8. teikia teisines konsultacijas, išvadas, pastabas ir siūlymus darbuotojams teisės aktų projektų ir kitų teisinių dokumentų rengimo, tobulinimo bei teisės aktų taikymo klausimais;
9. vertina sutarčių projektus, teikia pastabas ir siūlymus, esant poreikiui, rengia sutarčių projektus;
10. rengia ieškinius, pareiškimus (skundus), atsiliepimus į ieškinius, pareiškimus (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
11. analizuoja administracinių nusižengimų teisenos vykdymą;
12. atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
13. teikia teisėkūros iniciatyvas;
14. organizuoja NVSC viešųjų pirkimų vykdymą, atlieka viešųjų pirkimų sutarčių vykdymo kontrolę;
15. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę NVSC veiklos srityse;
16. teikia pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės NVSC veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų;
17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. vykdo finansų kontrolę;
20. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, kontroliuoja jų vykdymą;
21. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
23. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
25. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.
26. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
27. laiku ir kokybiškai vykdo kitus NVSC direktoriaus ir direktoriaus pavaduotojo su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai ir pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant racionaliai naudoti įstaigos lėšas ir efektyviai vykdyti viešuosius pirkimus bei didinti NVSC vykdomų viešųjų pirkimų skaidrumą - tobulinti NVSC vidaus teisės aktus, reglamentuojančius viešųjų pirkimų planavimą, organizavimą ir vykdymą.

2. Vykdyti kryptingą ir nuoseklų antikorupcinės aplinkos kūrimą NVSC.

3. Siekiant sumažinti NVSC veiklos apskundimo teismams riziką bei formuoti vieningą teisės taikymo ir aiškinimo praktiką NVSC, gilinti ir plėsti NVSC specialistų teisinius įgūdžius - išanalizuoti, parengti ir pristatyti įstaigos veikloje aktualius teismų išaiškinimus.