Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;

3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;

5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos saugos ir priežiūros srityje bei Europos Sąjungos norminiais dokumentais, reglamentuojančiais biocidinių produktų, cheminių medžiagų, kosmetikos produktų saugą, pagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis bei Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;

7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

9. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;

3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

4. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;

5. koordinuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklą vykdant leidimų-higienos pasų išdavimo ir jų laikymosi priežiūros, leidimų vykdyti veiklai, susijusiai su nuodingosiomis medžiagomis, išdavimo procese, radiotechninių objektų projektų ir stebėsenos planų derinimo, elektromagnetinės spinduliuotės matavimų rezultatų vertinimo ir skelbimo, leidimų ekshumuoti žmogaus palaikus išdavimo procedūras, vykdant strateginio pasekmių poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai, planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo, aplinkos oro kokybės valdymo programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų, pavojingų objektų avarinių planų derinimo, taršos integruotos prevencijos kontrolės leidimų išdavimo subjektų funkcijas, dalyvaujant teritorijų planavimo ir statybų procesuose; renkant, apibendrinant triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas, atliekant žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus, organizuojant šachtinių šulinių vandens cheminius tyrimus, dalyvaujant išduodant mirusiojo kūno laissez-passer ir profesinių ligų priežasčių tyrimuose;

6. metodiškai vadovauja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyriams ir skyriams rajonuose, užtikrina vienodą teisės aktų taikymo praktiką;

7. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrius ir skyrius rajonuose;

8. analizuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir skyrių rajonuose veiklos rezultatus, teikia siūlymus dėl vykdomos veiklos rezultatų gerinimo;

9. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;

10. koordinuoja departamentų veiklą, vykdant paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;

11. esant poreikiui, padeda organizuoti bendrą kelių departamentų Visuomenės sveikatos saugos skyrių ir jų skyrių rajonuose veiklą;

12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

13. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

14. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;

15. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;

16. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

17. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;

18. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;

19. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;

20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

21. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

23. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

24. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

25. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pareigybei nustatytas funkcijas ir įstaigos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojų pavedimus;

26. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Analizuoti visuomenės sveikatos saugos procesus ir teikti siūlymus dėl visuomenės sveikatos saugos procesų tobulinimo.

2. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams.

3. Vertinti administracinę naštą verslo subjektams ir teikti siūlymus dėl administracinės naštos verslo subjektams mažinimo.