Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo ir apskaitos srityje;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
7. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais bei Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (toliau – VBAMS) programomis;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo ir Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais ir NVSC direktoriaus įsakymais organizuoja, kontroliuoja ir vykdo veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atlieka NVSC finansinių dokumentų išankstinę finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos atliekamos neviršijant patvirtintų sąmatų, ar atitinka patvirtintus asignavimus, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta;
3. organizuoja duomenų ir dokumentų perdavimą centralizuotai apskaitos įstaigai, imasi priemonių, kad laiku būtų: fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentų operacijos, susijusios su lėšų judėjimu; tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatų vykdymo operacijos, paslaugų ir atliktų darbų išlaidos; teisingai apskaičiuoti ir laiku padengiami įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims; pildomos buhalterinės ataskaitos formos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai; tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
4. kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių; teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, griežtai laikomasi etatinės ir finansinės drausmės; laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių; nustatytu laiku išieškomos skolos NVSC ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės; teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;
5. rengia ir pasirašo valstybės biudžeto bei kitų NVSC disponuojamų lėšų sąmatas, jų pakeitimo dokumentus ir prižiūri sąmatų įgyvendinimą;
6. kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų panaudojimą, rengia valstybės biudžeto pajamų įmokų lėšų programų sąmatas ir jų pakeitimo dokumentus;
7. tikrina ir vizuoja (centralizuotos apskaitos įstaigos parengtus) NVSC biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius;
8. prižiūri centralizuotos apskaitos įstaigos vykdomas NVSC valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje atliekamas mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo ir valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenų įvedimo bei kitas mokėjimų apskaitos procedūras;
9. centralizuotos apskaitos įstaigai vykdant NVSC finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimą, bei tarpusavio operacijų derinamą su kitais viešojo sektoriaus subjektais VSAKIS koordinuoja reikiamos informacijos ir duomenų pateikimą centralizuotos apskaitos įstaigai;
10. atsižvelgdamas į vidaus ir išorės veiksnius, buhalterinės apskaitos reikalavimus, teikia siūlymus NVSC direktoriui dėl buhalterinės apskaitos politikos ir apskaitos registrų parinkimo bei suderinimo su centralizuotos apskaitos įstaiga;
11. atlieka turto būklės ir atliktų turto būklės pagerinimo darbų įvertinimą ir teikia pasiūlymus NVSC vadovui;
12. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl ilgalaikio turto naudingo tarnavimo laiko nustatymo;
13. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl turto likvidacinės vertės nustatymo;
14. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl atliktų darbų priskyrimo prie einamojo remonto ar prie esminio turto pagerinimo;
15. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl liekamųjų medžiagų vertės nustatymo;
16. teikia pasiūlymus NVSC vadovui dėl turto tikrosios vertės VSAFAS nurodytais atvejais nustatymo;
17. dalyvauja rengiant NVSC planą ir jo įgyvendinimo ataskaitas, rengia Skyriaus veiklos planą ir jo įgyvendinimo ataskaitas;
18. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
19. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
20. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
21. pagal veiklos sritį konsultuoja NVSC padalinių darbuotojus;
22. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir (ar) kitose institucijose;
23. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
24. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
25. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
26. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
27. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis su Skyriaus veikla susijusiais klausimais;
28. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
29. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
30. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
31. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
32. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
33. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant užtikrinti NVSC patikimų finansų valdymo principų - ekonomiškumo, efektyvumo, rezultatyvumo bei skaidrumo laikymąsi, gerinti išankstinės, einamosios ir paskesniosios finansų kontrolės kokybę, teikti siūlymus dėl Finansų kontrolės taisyklių tobulinimo;

2. Siekiant užtikrinti tinkamą „Visuomenės informavimas, sergančiųjų tuberkulioze ir jų šeimos narių mokymai tuberkuliozės profilaktikos ir kontrolės klausimais“ projekto vykdymą, atsiskaitymą bei rodiklių stebėseną rengti ir teikti informaciją apie NVSC patirtas išlaidas;

3. Siekiant sėkmingai užbaigti NVSC vykdomą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos centrų plėtros programos investicijų projektą, patikslinti investicijų projektą;

4. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinį sprendimą dėl Sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų optimizavimo, teikti siūlymus dėl visuomenės sveikatos priežiūros procesų bei bendrųjų funkcijų, skirtų šiems procesams aptarnauti, optimizavimo.