Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;

4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją švietimo, stacionarių vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6. pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

7. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam ištyrimui;

8. nagrinėdamas vartotojų skundus, gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos ir tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų srityse visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;

9. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;

10. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;

11. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;

12. surašo Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus;

13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

14. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento Trakų skyriaus (toliau –Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

15. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

18. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;

20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti Vilniaus departamento Trakų skyriaus vykdomų procesų ir jų tarpusavio ryšių analizę ir teikti siūlymus dėl vykdomų procesų gerinimo.

2. Mažinti aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, mažinant ikimokyklinio ugdymo įstaigų, esančių Trakų rajone ir Elektrėnų savivaldybėje, patalpų oro taršą asbestu.

3. Vykdyti įstaigos veiklos viešinimą teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėje, aktualiais visuomenės sveikatos klausimais.