Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) biomedicinos mokslų studijų srities ar socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą;
6. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
9. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vadovauja Skyriui, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, vykdomą veiklą;
4. kontroliuoja Skyriaus veiklos planų įgyvendinimą, rengia Skyriaus veiklos ataskaitas, analizuoja Skyriaus darbą;
5. organizuoja, koordinuoja Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
6. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Vilniaus departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
7. užtikrina Skyriuje parengtų dokumentų tinkamumą, savalaikiškumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
8. užtikrina Skyriaus antspaudų saugojimą ir tinkamą naudojimą;
9. inicijuoja Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
10. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų srityse visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;
11. organizuoja ir kontroliuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos vertinimui, atlikimą;
12. pasirašo pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje bei priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
13. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą, dalyvauja pratybose;
15. organizuoja ir koordinuoja žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;
16. kontroliuoja specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, židinių epidemiologinių tyrimų atlikimą, protrūkių išaiškinimą; epideminio proceso valdymo priemonių organizavimą;
17. organizuoja užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą;
18. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
19. kontroliuoja imunoprofilaktikos organizavimą ir vykdymą;
20. koordinuoja pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai situacijoms, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai);
21. koordinuoja medicininę karantininę kontrolę valstybės sienos perėjimo punktuose teisės aktų nustatyta tvarka;
22. planuoja ir organizuoja analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
23. dalyvauja rengiant tikslines užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programas savivaldybei ir teikia siūlymus savivaldybės administracijai dėl šių programų įgyvendinimo, teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;
24. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
25. rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
26. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
27. tikrina statinių techninius projektus;
28. tikrina statinius, dalyvauja statybos užbaigimo procedūroje;
29. dalyvauja Švenčionių r. savivaldybės Statybų nuolatinės komisijos darbe;
30. rengia planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas;
31. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;
32. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
33. rengia aplinkos tyrimų planus;
34.  rengia ir išduoda leidimus ekshumuoti ar perlaidoti žmogaus palaikus;
35. organizuoja apsinuodijimo ar įtarus apsinuodijimą nitritais ir nitratais epidemiologinį tyrimą;
36. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Vilniaus departamento direktoriui;
37. pagal kompetenciją nustatyta tvarka dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas bei pasiūlymus;
38. teikia informaciją bei veiklos ataskaitas įstaigos skyrių vedėjams, metodiškai vadovaujantiems skyriams rajonuose pagal veiklos sritis;
39. informuoja Skyriaus darbuotojus apie naujai priimtus teisės aktus;
40. rengia Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
41. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
42. dalyvauja įstaigos sudarytų komisijų ir darbo grupių veikloje;
43. dalyvauja tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių veikloje;
44. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kontroliuoja jų vykdymą;
45. rengia Skyriaus valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis  pareigybių aprašymų projektus;
46. atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinį ir neeilinį vertinimą ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis kasmetinį veiklos ir kompetencijų vertinimą;
47. užtikrina Skyriaus pastatų (patalpų) priežiūrą, tvarkos palaikymą, energetinių išteklių, vandens, transporto, ryšio priemonių tinkamą eksploatavimą bei racionalų panaudojimą; operatyviai informuoja Vilniaus departamentą apie pastebėtus gedimus ar įvykusias avarijas;
48. užtikrina asmens duomenų apsaugą ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
49. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
50. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
51. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
52. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei, bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
53. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
54. laiku ir kokybiškai vykdo kitus Vilniaus departamento direktoriaus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
55. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus vykdomų procesų ir jų tarpusavio ryšių  analizę bei teikti atitinkamus gerinimo veiksmus.

2. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

3. Mažinti aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, mažinant ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigų, esančių Švenčionių rajone, patalpų oro taršą asbestu.

4. Pasirengti reaguoti į Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę Vilniaus apskrities gyventojams.

5. Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento Švenčionių skyriaus 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.