Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, žmonių užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių vaikų ir jaunimo bei suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;

4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;

5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

6. pagal asmenų prašymus, pranešimus, skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

7. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą;

8. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;

9. surašo Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus;

10. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų srityje;

11. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;

12. pagal kompetenciją tikrina pavojingus objektus;

13. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;

14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;

15. teisės aktų nustatyta tvarka asmens sveikatos priežiūros įstaigose vertina atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams: dėl ASPĮ vykdomos užkrečiamųjų ligų registracijos ir informacijos perdavimo, „šalčio grandinės“ užtikrinimo ir kt.;

16. rengia leidimus ekshumuoti ar perlaidoti žmonių palaikus;

17. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

18. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos ir laboratorinių tyrimų planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

19. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

20. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

21. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

22. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

23. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

24. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

26. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

27. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus vykdomų procesų ir jų tarpusavio ryšių  analizę.

2. Mažinti aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, mažinant ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigų, esančių Šalčininkų rajone, patalpų oro taršą asbestu.

3. Analizuoti Skyriaus veiklos plano bei metinės periodinės valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės plano vykdymą, aktualias visuomenės sveikatos saugos problemas, vykdyti jų prevenciją.

4. Vykdyti įstaigos veiklos viešinimą, teikiant informaciją žiniasklaidai, verslo subjektams rajono žiniasklaidoje, interneto svetainėje, dalyvaujant bendrose įstaigų patikrinimo komisijose.