Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą,
6. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;
9. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Šalčininkų skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinį ir neeilinį vertinimą bei  darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, kasmetinį veiklos ir kompetencijų vertinimą;
4. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
5. pasirašo pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kontroliuoja jų vykdymą, dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje bei priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
6. pagal veiklos sritį atstovauja Departamentą teismuose ir kitose institucijose;
7. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
8. organizuoja, koordinuoja Skyriaus veiklos, laboratorinių tyrimų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
9. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
10. užtikrina Skyriuje parengtų dokumentų tinkamumą, savalaikiškumą ir atitikimą teisės aktų reikalavimams;
11. užtikrina Skyriaus antspaudų saugojimą ir tinkamą naudojimą;
12. inicijuoja Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
13. nagrinėdamas vartotojų skundus gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų srityse;
14. organizuoja ir kontroliuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą;
15. pasirašo pavedimus skyriaus valstybės tarnautojams, vykdantiems valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę ir kontroliuoja jų vykdymą;
16. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
17. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
18. organizuoja ir koordinuoja žmonių užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją;
19. atlieka retrospektyvinę sergamumo analizę, nustato užkrečiamųjų ligų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
20. organizuoja ir kontroliuoja specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką;
21. gripo sezono metu nuolat stebi, vertina sergamumą gripu ir ŪVKTI savivaldybėje bei numatyta tvarka teikia informaciją suinteresuotoms įstaigoms, rekomenduoja savivaldybei skelbti gripo epidemijos pradžią ir pabaigą;
22. organizuoja užkrečiamųjų ligų atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą bei jų valdymą ir protrūkių likvidavimą;
23. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
24. organizuoja ir koordinuoja imunoprofilaktiką;
25. koordinuoja pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms (dideli protrūkiai, epidemijos, užkrečiamųjų ligų, kurios gali turėti poveikį visuomenės sveikatai ir greitai išplisti, įvežtiniai atvejai, kiti įvykiai): vertina situacijas pagal Pasaulio sveikatos organizacijos Tarptautinių sveikatos priežiūros taisyklių (2005 m.) nuostatas teisės aktų nustatyta tvarka;
26. organizuoja / dalyvauja organizuojant ekstremalių visuomenės sveikatai, sąlygotų užkrečiamųjų ligų, situacijų valdymo priemones;
27. koordinuoja medicininę–karantininę kontrolę valstybės sienos perėjimo punktuose teisės aktų nustatyta tvarka;
28. rengia / dalyvauja rengiant specialius pasirengimo ekstremalioms situacijoms planus (pasirengimo gripo pandemijai, pasirengimo raupų grėsmei); dalyvauja pratybose;
29. planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo – kontrolės, kohortinius);
30. rengia / dalyvauja rengiant tikslines užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės programas savivaldybėms ir teikia siūlymus savivaldybių administracijoms dėl šių programų įgyvendinimo, teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;
31. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
32. kontroliuoja ir analizuoja Skyriaus darbuotojų įvestus duomenis į informacines sistemas;
33. rengia sąlygas bendriesiems planams, detaliojo bei specialiojo planavimo dokumentams rengti;
34. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
35. tikrina statinių techninius projektus;
36. tikrina statinius, dalyvauja statybos užbaigimo procedūroje;
37. dalyvauja Šalčininkų r. savivaldybės Statybų nuolatinės komisijos darbe;
38. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal kompetenciją imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
39. rengia planuojamo nuodingųjų medžiagų poveikio sveikatai išankstinio vertinimo išvadas;
40. organizuoja kastinio šulinio vandens mikrobiologinius ir cheminius tyrimus, gavus asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius kastinio šulinio vandenį;
41. organizuoja apsinuodijimo ar įtarus apsinuodijimą nitritais ir nitratais epidemiologinį tyrimą;
42. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, rengia siūlymus dėl jų tobulinimo;
43. rengia aplinkos tyrimų planus;
44.  rengia ir išduoda leidimus ekshumuoti ar perlaidoti žmogaus palaikus;
45. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Vilniaus departamento direktoriui;
46. informuoja Skyriaus darbuotojus apie naujai priimtus teisės aktus.
47. rengia Skyriaus darbuotojų susirinkimus;
48. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos ddarbuotojų saugos ir sveikatos įstatymu, kontroliuoja jų vykdymą;
49. užtikrina Skyriaus pastatų (patalpų) priežiūrą, tvarkos palaikymą, energetinių išteklių, vandens, transporto, ryšio priemonių tinkamą eksploatavimą bei racionalų panaudojimą; operatyviai informuoja Departamento Vidaus administravimo skyriaus Ūkio priežiūros poskyrio vedėją apie pastebėtus gedimus ar įvykusias avarijas;
50. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai
51. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
52. pagal veiklos sritis teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei, konsultuoja suinteresuotus asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
53. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
54. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
55. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
56. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
57. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Atlikti Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus vykdomų procesų ir jų tarpusavio ryšių  analizę bei teikti atitinkamus gerinimo veiksmus.

2. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

3. Mažinti aplinkos veiksnių poveikį vaikų sveikatai, mažinant ikimokyklinio ugdymo ir neformaliojo ugdymo įstaigų, esančių Šalčininkų rajone, patalpų oro taršą asbestu.

4. Pasirengti reaguoti į Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę Vilniaus apskrities gyventojams.

5. Per einamuosius metus sumažinti viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento Šalčininkų skyriaus 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.