Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje;
3. mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. būti susipažinusiam su Europos Sąjungos vykdoma politika visuomenės sveikatos priežiūros srityje bei su Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais bei Lietuvos Respublikos pozicijų ir ataskaitų iš Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
9. gebėti planuoti, organizuoti skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;
4. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
5. koordinuoja departamentų veiklą, ginant vartotojų teises ir taikant Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytas pavojingų produktų pateikimo rinkai ribojimo priemones;
6. koordinuoja visuomenės sveikatos saugos kontrolės ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolės vykdymą departamentuose;
7. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą;
8. analizuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrių ir skyrių rajonuose veiklą, teikia siūlymus dėl vykdomos veiklos efektyvumo gerinimo;
9. metodiškai vadovauja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriams;
10. teikia informaciją ir konsultuoja departamentų Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyrius ir skyrius rajonuose;
11. organizuoja pasitarimus, mokymus, seminarus departamentų darbuotojams, vykdantiems visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
12. teikia informaciją valstybės institucijoms ir įstaigoms, kitiems asmenims, visuomenei įstaigos veiklos klausimais;
13. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
14. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
15. rengia teisėkūros iniciatyvų projektus, rengia ir teikia konsoliduotas ataskaitas;
16. rengia ir dalyvauja rengiant Lietuvos Respublikos pozicijas visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje;
17. atstovauja Sveikatos apsaugos ministerijai ir dalyvauja Europos Sąjungos institucijų komitetų bei darbo grupių, tarptautinių ir nacionalinių darbo grupių veikloje;
18. rengia Skyriaus veiklos planus, veiklos ataskaitas, teikia siūlymus įstaigos veiklos planų rengimui;
19. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms
20. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
21. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
22. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
24. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pareigybei nustatytas funkcijas ir įstaigos direktoriaus bei direktoriaus pavaduotojų pavedimus;
29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.

2. Analizuoti ir tobulinti valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės procesą.

3. Efektyvinti ūkio subjektų priežiūros procesus.