Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį biudžetinių įstaigų finansų valdymo ir apskaitos srityje;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus, kitus Lietuvos Respublikos įstatymus bei teisės aktus, reglamentuojančius finansų valdymą, buhalterinės apskaitos tvarkymą, mokesčių administravimą, finansavimą ir kontrolę, iždo procedūras, valstybės biudžeto vykdymą;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais bei Finansų valdymo ir apskaitos informacinės sistemos (toliau – FVAIS), Viešojo sektoriaus apskaitos konsolidavimo informacinės sistemos (toliau – VSAKIS), Valstybės biudžeto, apskaitos ir mokėjimo sistemos (toliau – VBAMS) programomis.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
2. vadovaudamasis Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais, NVSC direktoriaus įsakymais koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
3. atlieka NVSC finansinių dokumentų einamąją finansų kontrolę, kurios metu nustatoma, ar ūkinės operacijos dokumentai yra tinkamai parengti, ar ūkinė operacija yra teisėta ir pan.;
4. organizuoja duomenų ir dokumentų perdavimą centralizuotai apskaitos įstaigai, imasi priemonių, kad laiku būtų: fiksuojamos buhalterinės apskaitos dokumentų operacijos, susijusios su lėšų judėjimu; tiksliai apskaitomos išlaidų sąmatų vykdymo operacijos, paslaugų ir atliktų darbų išlaidos; teisingai apskaičiuotas ir laiku padengti įsiskolinimai juridiniams ir fiziniams asmenims; pildomos buhalterinės ataskaitos formos pagal buhalterinius įrašus bei pirminius dokumentus ir nustatytu laiku pateikiamos finansuojančiai įstaigai; tinkamai saugomi buhalteriniai dokumentai, pagal reikalavimus įforminamos jų bylos ir nustatyta tvarka perduodamos į archyvą;
5. kontroliuoja, kad būtų laikomasi nustatytų prekinių ir materialinių vertybių priėmimo bei išdavimo taisyklių; teisingai naudojamos darbo apmokėjimui skirtos lėšos, griežtai laikomasi etatinės ir finansinės drausmės; laikomasi piniginių lėšų, prekinių ir materialinių vertybių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizavimo taisyklių; nustatytu laiku išieškomos skolos NVSC ir padengiami įsiskolinimai kreditoriams, laikomasi mokėjimo drausmės; teisingai nurašomi trūkumai, įsiskolinimai debitoriams ir kiti nuostoliai;
6. kaupia ir analizuoja duomenis apie valstybės biudžeto ir kitų NVSC disponuojamų lėšų panaudojimą, rengia programų sąmatų ir jų pakeitimo dokumentų projektus, teikia siūlymus dėl lėšų panaudojimo prioritetų;
7. tikrina (centralizuotos apskaitos įstaigos parengtus) NVSC biudžeto vykdymo ataskaitas ir finansinių ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS reikalavimus;
8. prižiūri centralizuotos apskaitos įstaigos vykdomas NVSC valstybės biudžeto apskaitos ir mokėjimų sistemoje atliekamas mokėjimo paraiškų rengimo, tiekėjų duomenų įvedimo ir valstybės biudžeto asignavimų poreikio prognozių duomenų įvedimo bei kitas mokėjimų apskaitos procedūras;
9. atlieka gautų sąskaitų–faktūrų už pirktas prekes ir paslaugas patikrą;
10. teikia dokumentus centralizuotos apskaitos įstaigai dėl  asignavimų poreikio prognozių;
11.  centralizuotos apskaitos įstaigai vykdant NVSC finansinių ataskaitų rinkinio duomenų ir eliminavimo informacijos pateikimą, bei tarpusavio operacijų derinamą su kitais viešojo sektoriaus subjektais VSAKIS koordinuoja reikiamos informacijos ir duomenų pateikimą centralizuotos apskaitos įstaigai;
12. rengia ir teikia centralizuotos apskaitos įstaigai informaciją apie teismo procesus, kuriuose kaip ieškovas (pareiškėjas) ar atsakovas dalyvauja NVSC, nurodant ieškinio sumą, tikėtiną teismo proceso baigtį, tikimybę, kad užsakovas gali patirti sąnaudų arba gauti pajamų (žalos atlyginimą);
13. rengia ir teikia kita informaciją, kurios negalima nustatyti iš pateiktų apskaitos dokumentų, tačiau reikia pateikti finansinių ataskaitų aiškinamajame rašte, jei centralizuotos apskaitos įstaiga tokios informacijos prašo;
14. kontroliuoja ir prižiūri valstybės biudžeto pajamų įmokų ir pajamų, gautų už suteiktas paslaugas, apskaitą;
15. tikrina ir kontroliuoja iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir kitų užsienio šalių paramos fondų bei gautų programinių lėšų apskaitą, rengia ataskaitas (kurių nerengia centralizuotos apskaitos įstaiga);
16. dalyvauja rengiant NVSC ir Skyriaus veiklos planą ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
17. teikia informaciją NVSC struktūriniams padaliniams ir konsultuoja NVSC darbuotojus buhalterinę apskaitą reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimo klausimais;
18. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
21. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
22. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
23. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
24. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
26. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant užtikrinti tinkamą dokumentų rengimą ir atsakomybę bei prižiūrint NVSC vidaus kontrolės sistemą, atnaujinti NVSC apskaitos dokumentų pasirašymo tvarką;

2. Parengti informaciją apie patirtas išlaidas vykdant projektą „Informacijos apie visuomenės sveikatos bei radiacinę saugą teikimo ūkio subjektams ir gyventojams gerinimas“ ir pateikti projekto koordinatoriui;

3. Paruošti duomenis apie vidutinį mėnesinį bruto darbuotojų darbo užmokestį ir pateikti patalpinimui į internetinę NVSC svetainę.