Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties ar socialinių mokslų studijų srities teisės ar vadybos ir verslo administravimo, ar viešojo administravimo, ar ekonomikos krypties, išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį;
3. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B 1 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą;
6. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir įstaigos darbuotojų veiklą;
8. išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.
9. turėti gerus bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius.


ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių veiklą tam, kad būtų pasiekti NVSC tikslai, įgyvendinti uždaviniai ir tinkamai vykdomos funkcijos;
2. pagal administravimo sritis skiria pavedimus jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių vedėjams ir kontroliuoja jų vykdymą;
3. pagal NVSC direktoriaus suteiktus įgaliojimus pasirašo arba tvirtina, arba vizuoja jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių parengtus dokumentus;
4. imasi priemonių, kad būtų užtikrinta jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių rengiamų dokumentų kokybė bei parengimas laiku;
5. imasi priemonių, kad būtų užtikrinta darbo drausmė ir tvarka bei, kad vykdant NVSC veiklą būtų laikomasi Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
6. pagal administravimo sritis konsultuoja jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių darbuotojus NVSC vykdomų funkcijų ir vidaus administravimo klausimais;
7. pagal administravimo sritis organizuoja ir kontroliuoja fizinių ir juridinių asmenų pareiškimų, prašymų ir skundų nagrinėjimą, imasi reikiamų priemonių juose iškeltoms problemoms spręsti;
8. priima nutarimus administracinių nusižengimų bylose;
9. atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;
10. imasi priemonių, kad NVSC būtų užtikrintas pasikeitimas informacija;
11. laiku ir deramai vykdo NVSC direktoriaus pavedimus;
12. teikia informaciją NVSC direktoriui ir kontroliuojančioms institucijoms apie pavestų užduočių vykdymą;
13. pagal administravimo sritis nagrinėja, vertina jam pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių veiklos planus ir ataskaitas;
14. imasi priemonių, kad būtų užtikrinta jam pavaldžių NVSC darbuotojų veiklos kontrolė;
15. imasi priemonių, kad jam pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių viešai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai bei teisės aktų reikalavimams;
16. imasi priemonių, kad būtų užtikrintos saugios ir sveikos NVSC darbuotojų darbo sąlygos;
17. rengia jam tiesiogiai pavaldžių NVSC struktūrinių padalinių nuostatų ir vedėjų pareigybių aprašymų projektus;
18. pagal administravimo sritis bendradarbiauja su kitomis valstybės ir savivaldybių institucijomis, įstaigomis;
19. inicijuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja pasirengimo ekstremalioms sveikatai situacijoms ir įvykiams valdymą;
20 nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
21. laikinai pavaduoja NVSC direktorių ir direktoriaus pavaduotoją (atsakingą už kitas administravimo sritis) jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
22. pagal administravimo sritis koordinuoja bei dalyvauja rengiant NVSC veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
23. pagal administravimo sritis teikia duomenis informacinėms sistemoms;
24. pagal administravimo sritis koordinuoja ir dalyvauja teisės aktų projektų, pastabų bei pasiūlymų dėl teisės aktų projektų rengime;
25. inicijuoja ir koordinuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
26. atlieka paskesniąją finansų kontrolę;
27. imasi priemonių, kad būtų užtikrintas racionalus ir efektyvus išteklių panaudojimas;
28. teikia siūlymus tiesioginiam vadovui dėl NVSC veiklos tobulinimo ir efektyvumo didinimo;
29. atsako už šiame pareigybės aprašyme nustatytų funkcijų deramą vykdymą laiku, asmens duomenų apsaugą ir ūkio subjektų komercinių paslapčių konfidencialumą.
30. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų pareigybei nustatytas funkcijas bei vykdo kitus vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Vykdant Lietuvos Respublikos Vyriausybės protokolinį sprendimą dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai pavaldžių visuomenės sveikatos priežiūros įstaigų optimizavimo, teikti siūlymus dėl visuomenės sveikatos priežiūros procesų bei bendrųjų funkcijų, skirtų šiems procesams aptarnauti, optimizavimo;

2. Siekiant taupyti NVSC skirtas lėšas, optimizuoti bendrųjų funkcijų vykdymą;

3. Didinti NVSC informacinės infrastruktūros kibernetinį saugumą.