Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, koordinuoti skyriaus darbą.
 
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 

1. koordinuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose veiklos bei laboratorinių tyrimų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
2. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
3. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
4. vykdo sergamumo užkrečiamosiomis ligomis stebėseną, organizuoja užkrečiamųjų ligų valdymą, epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką, renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę;
5. užtikrina, kad užkrečiamųjų ligų židinių ištyrimo tvarka ir ištyrimo apimtys atitiktų teisės aktų reikalavimus, sprendžia ar užkrečiamosios ligos atvejo / židinio tyrimui reikalingas pavedimas;
6. išaiškina ir likviduoja / dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius, organizuoja / vykdo užkrečiamosios ligos protrūkio epidemiologinę diagnostiką, organizuoja užkrečiamosios ligos atvejo valdymo priemones, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus, rengia protrūkio aprašymą;
7. rengia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms;
8. atlieka retrospektyvinę užkrečiamųjų ligų sergamumo analizę, nustato jų epidemiologinius dėsningumus teritorijoje, svarbiausius rizikos veiksnius, aprašo ir įvertina vykdytų priešepideminių ir profilaktinių priemonių efektyvumą;
9. vykdo imunoprofilaktikos kontrolę asmens sveikatos priežiūros įstaigose;
10. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
11. koordinuoja imunoprofilaktinį darbą apskrityje, vykdo nepageidaujamų reakcijų į skiepus epidemiologinę priežiūrą, ir, jei reikia, organizuoja skiepijimą nuo užkrečiamųjų ligų; tikrina ir analizuoja gautas iš Asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) ataskaitas apie profilaktinius skiepijimus;
12. dalyvauja antimikrobinio atsparumo valdyme;
13. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
14. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
16. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
17. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą; dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme; teikia pagrįstus siūlymus užkrečiamųjų ligų profilaktikos priemonių planams, dalyvauja sudarant savivaldybių užkrečiamųjų ligų valdymo priemonių planus;
20. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
21. dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) veiklos planuose;
22. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
23. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
24. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
25. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
26. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
29. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Identifikuoti aktualias užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės problemas ir teikti siūlymus sergamumui užkrečiamosiomis ligomis mažinti.

2. Stiprinti esamas ir diegti papildomas užkrečiamųjų ligų kontrolės priemones užsienio šalių gyventojų patekimo į šalį punktuose.

3. Vykdyti Vilniaus departamento veiklos viešinimą teikiant informaciją visuomenei, verslo subjektams žiniasklaidoje, interneto svetainėje, organizuojant seminarus-konsultacijas aktualiais užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės klausimais.

4. Teikti informaciją žiniasklaidai informuojant ir gilinant visuomenės žinias užkrečiamųjų ligų epidemiologinės situacijos ir profilaktikos klausimais.