Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
2. vykdo operatyviąją ir grįžtamąją (pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus) visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
3. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
4. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam tyrimui ir pristato į laboratoriją;
5. nagrinėdamas vartotojų skundus, gina vartotojų teises kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų, apgyvendinimo paslaugų srityse visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu;
6. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
7. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
8. surašo produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus dėl Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimų;
9. tvarko Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) dokumentaciją;
10. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir laboratorinių tyrimų planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
18. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.Tobulinti paslaugas teikiančių įstaigų visuomenės sveikatos saugos kontrolės vykdymą, daugiau dėmesio skiriant nelegalios veiklos kontrolei.

2.Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2019  m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.