Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį, arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį biomedicinos moksų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;

2. vykdo operatyviąją ir grįžtamąją (pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus) visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;

3. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų valstybinei visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam tyrimui ir pristato į laboratoriją;

4. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;

5. tvarko Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) pavedimų ir patikrinimo aktų, laboratorinių tyrimų užsakymų, informacijos pateikimo žiniasklaidai, darbuotojų, vykstančių už įstaigos ribų, išvykimo ir sugrįžimo laiko registrus;

6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;

8. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir laboratorinių tyrimų planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;

9. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

10. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

11. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

12. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

13. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;

18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti skyriaus dokumentų valdymą.

2. Kontroliuoti ir teikti veiklos gerinimo siūlymus dėl Skyriaus darbuotojų pildomų informacijos pateikimo žiniasklaidai, konsultacijų telefonu, darbuotojų, vykstančių už įstaigos ribų, išvykimo ir sugrįžimo laiko registrų, viešojo transporto elektroninių bilietų kortelių naudojimo atitikimą teisės aktų reikalavimams.