Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją asmens sveikatos priežiūros, stacionarių suaugusiųjų globos ir slaugos įstaigų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
2. koordinuoja Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) darbą pagal veiklos sritis: sudaro ir tikslina kontroliuojamų objektų sąrašus, skirsto tikrinamus objektus specialistams, kontroliuoja Skyriaus veiklos planų vykdymo savalaikiškumą;
3. vykdo operatyviąją ir grįžtamąją (pagal asmenų prašymus, pareiškimus, skundus) visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę (valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę) pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam tyrimui ir pristato į laboratoriją;
6. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
7. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
8. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
9. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
10. pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus ;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
13. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos ir laboratinių tyrimų planus, jų įgyvendinimo ataskaitas;
14. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritis konsultuoja ir metodiškai vadovauja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose specialistams;
17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
19. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;
20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1.  Per einamuosius metus tobulinti suaugusiųjų globos įstaigų visuomenės sveikatos saugos būklės gerinimą įgyvendinant Pasaulio sveikatos organizacijos Sveiko senėjimo strategiją.

2. Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus 2019  m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.