Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, koordinuoti skyriaus darbą. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


1. vykdo Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
2. koordinuoja Skyriaus veiklos planų ir laboratorinių tyrimų planų rengimą, jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
4. koordinuoja ir vykdo periodinę, grįžtamąją ir operatyviąją valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
5. koordinuoja ir vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;
6. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
7. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;
8. surašo Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo pažeidimo protokolus;
9. organizuoja laboratorinių tyrimų, reikalingų visuomenės sveikatos saugos kontrolei, atlikimą, paima mėginius laboratoriniam tyrimui ir pristato į laboratoriją;
10. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
11. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų gaunamus dokumentus, rengia apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
12. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
13. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
14. pagal veiklos sritį dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus;
15. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams, planavimą;
16. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimą pavojų ir grėsmes visuomenės sveikatai;
17. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
18. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų projektus;
19. pagal veiklos sritį konsultuoja ir metodiškai vadovauja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose specialistams;
20. pagal veiklos sritį konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
21. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
23. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
24. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
26. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai.
27. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Per einamuosius metus tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Per einamuosius metus stiprinti pasirengimą reaguoti į Astravo atominės elektrinės keliamą grėsmę Vilniaus apskrities gyventojams.

3. Per einamuosius metus mažinti viršytų ir nepasiektų Vilniaus departamento 2019  m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.