Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, fizinių mokslų studijų srities chemijos krypties, technologijos mokslų studijų srities chemijos ir procesų inžinerijos krypties, aplinkos inžinerijos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, biocidinius produktus, išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertai taikymo sąlygas;  
5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos Respublikos atstovavimą Europos Sąjungos institucijose reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo nacionalinei biocidinių produktų kompetentingai institucijai nustatytas funkcijas;
2. sistemina, analizuoja bei apibendrina turimą informaciją, susijusią su biocidinių produktų sauga, rengia išvadas bei teikia siūlymus;
3. vykdo informacijos ir dokumentų, pateiktų siekiant gauti biocidinio produkto autorizacijos liudijimą, vertinimo bei biocidinio produkto autorizacijos liudijimų projektų rengimo funkcijas;
4. dalyvauja vykdant Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo ir šio įstatymo poįstatyminių teisės aktų nustatytas funkcijas išduodant išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertai taikymo sąlygas;
5. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
6. pagal veiklos sritį teikia informaciją suinteresuotiems asmenims, konsultuoja įstaigos darbuotojus;
7. dalyvauja rengiant Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) Produktų vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius)  veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
8. analizuoja iš Europos Sąjungos institucijų ar Lietuvos Respublikos institucijų, įgaliotų atstovauti Europos Sąjungos institucijose pristatant Lietuvos Respublikos pozicijas, gaunamus dokumentus, rengia jų apibendrinimus, pristatymus ir kitą su tuo susijusią informaciją;
9. rengia Lietuvos Respublikos pozicijas ir teikia siūlymus dėl kitų institucijų parengtų pozicijų biocidinių produktų klausimais;
10. rengia informaciją apie teisės aktus, nustatančius reikalavimus biocidiniams produktams, išlygos geriamojo vandens toksinio (cheminio) rodiklio ribinei vertai taikymo sąlygoms, bei kitą su veiklos sritimi susijusią informaciją, skirtą paskelbti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau –NVSC) interneto svetainėje.
11. pagal veiklos sritį rengia NVSC teikiamų administracinių paslaugų aprašymų projektus;
13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios, teikia pastabas ir siūlymus Skyriaus vedėjui;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pagal veiklos sritį vykdo kitus Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų įgyvendinti Skyriui iškelti uždaviniai;
17. pavaduoja kitus Skyriaus specialistus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Didinti visuomenės informuotumą apie teršalų geriamajame vandenyje riziką sveikatai bei reikalavimus geriamojo vandens tiekimo kokybei.

2. Gerinti informacijos lietuvių kalba pateikimą Europos Sąjungos biocidinių produktų registre R4BP 3.

3. Palengvinti cheminių medžiagų klasifikavimą ir ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų įgyvendinimą, autorizuojant biocidinius produktus.

4. Didinti kosmetikos gaminių saugą ir skatinti atsakingą vartojimą.