Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6.. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo dokumentus;
2. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti ir nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitiktį išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;
3. nagrinėja statinių techninius projektus, vertina jų atitiktį teisės aktų reikalavimams;
4. dalyvauja savivaldybių Teritorijų planavimo komisijų darbe;
5. rengia aplinkos tyrimų programas ir dalyvauja statybos užbaigimo komisijų darbe;
6. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą; rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas;
7. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
8. vertina radiotechninių objektų (radijo, televizijos, judriojo korinio ryšio bazinių stočių ir kt.) radiotechninės dalies projektų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
9. vertina radiotechninių objektų elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos planų atitikimą visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimams;
10. analizuoja elektromagnetinės spinduliuotės stebėsenos rezultatus, teikia siūlymus dėl elektromagnetinės taršos mažinimo;
11. rengia leidimų ekshumuoti žmonių palaikus projektus;
12. atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių ir eigos tyrimus;
13. vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
14. rengia triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
15. atlieka veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimą ir rengia veiklos, susijusios su nuodingosiomis medžiagomis, patalpų ir vietų patikrinimo pažymas;
16. analizuoja fizinių ir juridinių asmenų vykdomų visuomenės sveikatos saugos priemonių veiksmingumą, teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą, teikia išvadas dėl jų tobulinimo;
17. vykdo paslaugų, teikiamų asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros, švietimo, socialinės globos ir slaugos įstaigose, prieinamumo, tinkamumo ir efektyvumo valstybinę kontrolę;
18. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
19. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
20. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
22. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
23. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
24. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
25. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
26. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
27. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
28. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
29. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
30. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Mažinti žalingo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką ir stiprinti visuomenės sveikatą, taikant inovatyvius sprendimus bei didinant vykdomų priemonių efektyvumą.

3. Stiprinti aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją ir teikti visuomenei žinias, reikalingas jos sveikatai stiprinti.

4. Gerinti Vilniaus departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą, sumažinant viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento VSSS 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.