Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. mokėti anglų kalbą ne žemesniu nei pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;

7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. rengia sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti;

2. nagrinėja teritorijų planavimo dokumentus, vertina jų atitikimą išduotoms planavimo sąlygoms bei teisės aktų reikalavimams;

3 dalyvauja savivaldybių Statybų nuolatinių komisijų darbe, tikrina teritorijų planavimo dokumentus;

4. tikrina statinių techninius projektus, vertina jų atitikimą teisės aktų reikalavimams;

5. rengia aplinkos tyrimų programas;

6. dalyvauja Statinio statybos užbaigimo komisijų darbe;

7. atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą;

8. rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;

9. tiria ir analizuoja aplinkos veiksnius, galimą jų poveikį visuomenės sveikatai;

10. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

11. dalyvauja rengiant Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

12. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;

13. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

17. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

18. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

19. pagal veiklos sritį atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;

20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

21. pagal veiklos sritį metodiškai vadovauja Vilniaus departamento skyrių rajonuose specialistams;

22. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;

24. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Tobulinti ir plėtoti Vilniaus departamento konsultavimosi su visuomene mechanizmą.

2. Stiprinti aplinkos veiksnių neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją ir teikti visuomenei žinias, reikalingas jos sveikatai stiprinti.

3. Mažinti žalingo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką ir stiprinti visuomenės sveikatą, taikant inovatyvius sprendimus bei didinant vykdomų priemonių efektyvumą.

4. Gerinti Vilniaus departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą, sumažinant viršytų ir nepasiektų NVSC Vilniaus departamento VSSS 2019 m. veiklos plano vertinimo kriterijų skaičių.