Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį vidaus administravimo srityje;
3. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. būti gerai susipažinusiam su teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą bei informacijos jiems teikimą viešojo administravimo institucijose, valstybės turto valdymą ir priežiūrą, visuomenės sveikatos priežiūrą;
6. išmanyti kokybės vadybos sistemų, informacinių technologijų valdymo, bendravimo su žiniasklaida ir veiklos planavimo principus;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimą bei valdymą;
9. turėti B kategorijos transporto priemonių vairuotojo pažymėjimą;
10. gebėti planuoti, organizuoti savo ir skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo Departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
2. koordinuoja Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
3. konsultuoja priskirtos veiklos klausimais;
4. koordinuoja ir inicijuoja ūkinių operacijų (prekių, paslaugų, darbų pirkimų ir kt.) vykdymą;
5. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei siūlymus dėl teisės aktų projektų;
6. koordinuoja darbuotojų saugos ir sveikatos prevencinių priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą;
7. koordinuoja priešgaisrinės saugos priemonių, mokymų, instruktažų organizavimą ir vykdymą;
8. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus tiesioginiam vadovui;
9. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir (ar) kitose institucijose;
10. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
12. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
13. koordinuoja ir dalyvauja Departamento ir Skyriaus planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengime;
14. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
18. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
20. vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Vilniaus departamento konsultavimo apie vykdomą veiklą vertinimo įvairiais aspektais gerinimas, išsiaiškinus ataskaitų rengimo procesą.

2. Išnagrinėti Vilniaus departamento gaunamų dokumentų registravimo procesą ir teikti nuomonę dėl šio proceso gerinimo.