Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;

3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą;

7. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Kauno departamento (toliau – Departamentas) Raseinių rajono skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;

3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

4. atlieka Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos kasmetinį ir neeilinį vertinimą;

5. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;

6. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja administracinių teisės pažeidimų bylų teisenoje;

7. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

8. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia Departamento direktoriui;

9. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus;

10. vykdo visuomenės sveikatos saugos funkcijas ir nesant paskirtų darbuotojų užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės funkcijas;

11. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos teismuose ir kitose institucijose;

12. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;

13. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

16. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

17. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

18. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

19. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

20. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomene bei užtikrina, kad viešai ir oficialiai įstaigos klausimais reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;

23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti Kauno departamento Raseinių skyriaus veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones. 

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Kauno departamento Raseinių skyriaus konsultavimo mechanizmą.

4. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas, atlikti Raseinių rajono vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų gerinimo.

5. Stiprinti vaikų sveikatą, didinant skiepijimų apimtis.