Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo asmens sveikatos priežiūros įstaigų, švietimo, stacionarių globos ir slaugos įstaigų, interneto kavinių ir klubų, keleivių vežimo traukiniais, laivais ir keltais vidaus maršrutais, policijos areštinių ir laisvės atėmimo vietų, juridinių asmenų, valstybės įmonių, savivaldybės įmonių, viešųjų įstaigų, taip pat užsienio valstybių juridinių asmenų ar kitų organizacijų filialų (toliau – įmonė) gaminančių kosmetikos gaminius, kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų teikiamų paslaugų, apgyvendinimo paslaugų, žmogaus palaikų laidojimo paslaugų (žmogaus palaikų laikymo, paruošimo šarvoti, šarvojimo) teikimo veiklos, balzamavimo ir kremavimo veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
2. vykdo radiotechninių objektų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
3. vykdo stacionarių triukšmo šaltinių veiklos valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę triukšmo prevencijos zonose;
4. vykdo kvapų kontrolę gyvenamuosiuose ir visuomeninės paskirties pastatuose;
5. vykdo sanitarinės apsaugos zonų valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę;
6. pagal asmenų pareiškimus ir skundus vykdo visuomenės sveikatos saugos reglamentų (higienos normų), kurių kontrolė nėra pavesta kitoms viešojo administravimo institucijoms, laikymosi kontrolę pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytą kontroliuojamų sričių sąrašą;
7. teikia informaciją apie vartotojų teises vartotojams ir paslaugų teikėjams;
8. nagrinėja vartotojų skundus dėl kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų;
9. sprendžiant vartotojų ir paslaugų teikėjų ginčus ne teismo tvarka, ginčus nagrinėjančiai institucijai teikia išvadas, susijusias su ginčijamų kirpyklų, kosmetikos, tatuiruočių kabinetų, grožio salonų, soliariumų, baseinų, skalbyklų, pirčių, saunų, sporto klubų bei apgyvendinimo paslaugų sauga ir kokybe;
10. rengia siūlymus taikyti Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymo nustatytų pavojingų produktų pateikimo į rinką ribojimo priemones ir vykdo priimtų sprendimų dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo laikymosi kontrolę;
11. vykdo licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos kontrolę;
12. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
13. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;
14. rengia bei dalyvauja rengiant įstaigos ir departamento vidaus teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl departamentui pateiktų derinti teisės aktų projektų;
15. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
16. dalyvauja rengiant skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
17. teikia siūlymus dėl įstaigos ir skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
18. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
19. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
21. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
22. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
23. pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
24. vykdo kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
25. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
26. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
27.  nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti Kauno departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones. 

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.

4. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas, atlikti Kauno apskrities vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų gerinimo.