Pareigų aprašymas Spausdinti

 Specialistas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

- turėti ne žemesnį kaip aukštesnįjį išsilavinimą ar iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;

- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office programiniais paketais;

- išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą, viešąjį administravimą, asmenų aptarnavimą, dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą;

- mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas,  mokėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;

- gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

 Šias pareigas einantis Specialistas vykdo šias funkcijas:

- organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;

- atlieka žmonių apsinuodijimų aplinkybių tyrimus;

- rengia išvadų dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų, atliktų atestuotose ar akredituotose laboratorijose, atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams ir išvadų dėl cheminių ir fizikinių veiksnių matavimų statybos užbaigimo etape apimties atitikties matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties teisės aktų reikalavimams, projektus;

- teikia duomenis apie leidimus-higienos pasus Visuomenės sveikatos saugos informacinei sistemai (VSSIS).

- vykdo asmenų aptarnavimą „vieno langelio“ principu;

- organizuoja ir vykdo korespondencijos apskaitą ir jos siuntimą

- vykdo asmenų aptarnavimą ir konsultavimą telefonu;

- konsultuoja darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;

- organizuoja ir protokoluoja Skyriaus darbuotojų susirinkimus;

- sudaro Skyriuje dokumentų bylas, pasibaigus ataskaitiniams metams, formuoja bylas archyvavimui;

- registruoja Skyriaus gautus, siunčiamus ir vidaus dokumentus;

- rengia Skyriaus darbuotojų darbo grafikus, specialistų, paskirtų konsultuoti budėjimo grafikus;

-  išrašo Skyriaus tarnybinio transporto kelionės lapus, vykdo automobilių ridos ir degalų sunaudojimo apskaitą, pildo kelionės lapų išdavimo žurnalą, pildo tarnybinio lengvojo automobilio perdavimo-priėmimo aktus, pildo tarnybinio lengvojo automobilio priežiūros žurnalą;

- vykdo materialinių vertybių, medžiagų, saugojimo bei naudojimo apskaitą;

- vykdo ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus apskaitą, teikia pasiūlymus dėl ilgalaikio turto ir mažaverčio inventoriaus nurašymo, rengia nurašymo aktų projektus, dalyvauja jį nurašant;

- kiekvieną mėnesį teikia finansines ataskaitas atsakingiems Departamento specialistams;

- atsako už įsigyto turto, darbų ir paslaugų einamąją finansų kontrolę, kurios metu turi užtikrinti prekių ir paslaugų pirkimo ūkinių operacijų atlikimą laiku ir tinkamai;

- prižiūri tvarką Skyriaus patalpose, energetinių išteklių, vandens, transporto, ryšio priemonių tinkamą eksploatavimą bei racionalų panaudojimą, operatyviai informuoja Skyriaus vedėją apie pastebėtus gedimus ar įvykusias avarijas, veda elektros, dujų ir vandens sąnaudų  apskaitą;

- dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

- dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

- teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

- konsultuoja asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;

- pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

- užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

- pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;

- užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

- nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

- pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.