Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę, kaip 1 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą:
1.1. nuolat stebi ir vertina užkrečiamųjų ligų epideminę situaciją – renka, analizuoja ir apibendrina epidemiologinius duomenis (registruoja ir tikslina informaciją apie užkrečiamųjų ligų atvejus, sukėlėjus pagal iš asmens sveikatos priežiūros įstaigų (toliau – ASPĮ) gautus pranešimus; vykdo operatyvinę epidemiologinę analizę; pildo ir teikia statistines ataskaitos formas);
2. vykdo specialiųjų sričių epidemiologinę priežiūrą, kontrolę ir profilaktiką nustatyta tvarka:
2.1. parazitozių (enterobiozė, pedikuliozė, niežai, askaridozė, kt.);
3. atlieka per maistą ir vandenį plintančių užkrečiamųjų ligų ir ligų, kuriomis užsikrečiama per aplinką atvejų ir jų protrūkių epidemiologinį ištyrimą, atvejų valdymą ir protrūkių likvidavimą:
3.1. atlieka užkrečiamųjų ligų atvejų epidemiologinį tyrimą: vertina duomenis apie ligonį; klasifikuoja užkrečiamųjų ligų atvejus; organizuoja atvejo valdymo priemones (rekomendavimas dėl nušalinimo nuo darbo arba izoliavimo; privalomojo / profilaktinio aplinkos kenksmingumo pašalinimo rekomendavimas ir / ar organizavimas; sąlytį turėjusių asmenų stebėjimas; laboratorinių tyrimų organizavimas (žmonių, maisto, vandens, aplinkos ir kt. tyrimai) ir kt. priemonės);
3.2. išaiškina, tiria ir dalyvauja likviduojant užkrečiamųjų ligų protrūkius: išaiškina protrūkius (stebint sergamumo dinamiką ir atvejų grupavimąsi (2 ir daugiau susijusių atvejų); ištiria ir aprašo protrūkius (nustato protrūkio galimas priežastis (infekcijos šaltinį, perdavimo veiksnius), atlieka maisto tvarkymo subjektų epidemiologinį vertinimą, atlieka analitinius epidemiologinius tyrimus); organizuoja priešepidemines priemones ir dalyvauja likviduojant protrūkius;
3.3. teikia informaciją apie užkrečiamąsias ligas ir jų protrūkius suinteresuotoms institucijoms, fiziniams ir juridiniams asmenims.
4. užkrečiamųjų ligų grėsmės nustatymui, epideminės situacijos išaiškinimui, įvertinimui, prioritetų pagrindimui, iškilusių problemų priežasčių, rizikos veiksnių nustatymui planuoja, organizuoja ir vykdo analitinius epidemiologinius tyrimus (paplitimo, atvejo-kontrolės, kohortinius);
5. atsižvelgdamas į epidemiologinę situaciją dalyvauja nustatant savivaldybės užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės organizacines priemones savivaldybės strateginiame plėtros ir (ar) savivaldybės strateginiame veiklos planuose;
6. kartu su kitų skyrių specialistais, vertina ASPĮ atitiktį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės teisės aktams;
7. surašo administracinių nusižengimų protokolus dėl administracinių nusižengimų;
8. konsultuoja Kauno departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
9. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
10. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
11. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
14. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
15. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.
20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
21. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Identifikuoti užkrečiamųjų ligų šaltinius ir jų išplitimo priežastis.
2. Informuoti visuomenę apie užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros ypatumus.