Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų priežiūrą ir kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, koordinuoti skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo Kauno departamento (toliau – Departamentas) Užkrečiamųjų ligų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
2. koordinuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose veiklos bei laboratorinių tyrimų planų ir jų įgyvendinimo ataskaitų rengimą;
3. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus veiklą, teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
4. koordinuoja imunoprofilaktinį darbą apskrityje;
5. dalyvauja antimikrobinio atsparumo valdyme;
6. ASPĮ prašymu padeda ištirti ir suvaldyti hospitalinių infekcijų protrūkius;
7. pradeda administracinių nusižengimų teiseną, atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo administracinių nusižengimų protokolus, nutarimus dėl administracinių nusižengimų, kai protokolas nesurašomas;
8. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;
9. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
10. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
11. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
12. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
13. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme;
14. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
15. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
16. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
18. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
19. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
20. pagal veiklos sritį nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
21. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
22. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
23. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Analizuoti aktualias užkrečiamųjų ligų problemas apskrityje, siūlyti jų sprendimo būdus.

2 Teikti pasiūlymus NVSC interneto svetainės papildymui aktualia užkrečiamųjų ligų informacija.

3. Siekiant sumažinti sergamumą užkrečiamosiomis ligomis Kauno apskrityje, teikti konsultacijas ūkio subjektams epidemiologinės priežiūros gerinimo tema.

4. Siekti padidinti ASPĮ atitiktį imunoprofilaktinio darbo organizavimo reikalavimams.

5. Plėtoti ligų prevenciją ir skatinti sveiką senėjimą.