Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;

2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos kontrolės srityje;

3. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;

4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugos kontrolę, būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;

5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;

7. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;

2. vykdo Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas (išskyrus valstybinę visuomenės sveikatos saugos kontrolę objektuose);

3. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą skyriaus dokumentų valdymą;

4. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;

5. inicijuoja Lietuvos Respublikos Produktų saugos įstatymo nustatytų rinkos ribojimo priemonių taikymą;

6. dalyvauja ekstremalių sveikatai įvykių ir situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams, planavimą;

7. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;

8. analizuoja informaciją apie valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės metu nustatytus teisės aktų pažeidimus bei jų pobūdį;

9. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojams saugias ir sveikas darbo sąlygas;

10. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;                

11. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;

12. pagal suteiktus įgaliojimus dalyvauja administracinių nusižengimų bylų teisenoje;

13. dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, rengia pastabas bei pasiūlymus dėl teisės aktų projektų;

14. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia Departamento direktoriui;

15. pagal veiklos sritį organizuoja juridinių ir fizinių asmenų prašymų, pranešimų, skundų nagrinėjimą;

16. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus, bei metodiškai jiems vadovauja;

17. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;

18. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

19. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;

20. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;

21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

23. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;

24. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

25. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

26. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;

27. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti Visuomenės sveikatos saugos kontrolės skyriaus veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.
2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.
3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikiamą ūkio subjektams ir gyventojams, dalyvauti tobulinant ir plėtojant Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.
4. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas atlikti Kauno miesto ir rajono vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų gerinimo.
5. Siekiant gerinti Kauno departamento teritorijoje vyresniojo amžiaus žmonėms (stacionarios globos) teikiamų paslaugų sistemą įvertinti teikiamas paslaugas 33 įstaigose.