Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
7. planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
2. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
3. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
4. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
5. plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
vertina savivaldybių rengiamas aplinkos oro kokybės valdymo programas ir jų įgyvendinimo priemonių planus;
6. vykdo leidimų – higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
7. konsultuoja departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
8. pagal veiklos sritį teikia informaciją valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms;
9. konsultuoja ūkio subjektus visuomenės sveikatos saugos klausimais ir teikia metodinę pagalbą;
10. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
11. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
12. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
15. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
16. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
17. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
18. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
19. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
20. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
21. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
22. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant mažinti žalingų aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką bei didinti vykdomų priemonių efektyvumą, išanalizuoti teisės aktų taikymo problemas, kylančias atliekant ūkinės-komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą ir išduodant leidimus-higienos pasus, bei teikti motyvuotus pasiūlymus dėl problemų sprendimo bei veiklos procesų tobulinimo.

2. Siekiant sumažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, per einamuosius metus teikti informaciją visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais.

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, dalyvauti tobulinant ir plėtojant Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.