Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities, visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

 

1. koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Kauno departamento (toliau – Departamento) Visuomenės sveikatos saugos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų tinkamą vykdymą bei Skyriaus dokumentų valdymą;
3. vykdo Skyriaus vedėjo funkcijas jo atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
4. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
5. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus, bei metodiškai jiems vadovauja;
6. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
7. dalyvauja savivaldybių ir vietovės lygmens teritorijų planavimo procese (rengia planavimo sąlygas teritorijų planavimo dokumentams rengti; vertina teritorijų planavimo dokumentus);
8. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus; dalyvauja statybos užbaigimo komisijose);
9. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo procese: nagrinėja planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas; rengia sprendimų dėl planuojamos ūkinės veikos galimybių projektus; vykdo kitas su planuojamos ūkinės veiklos poveikio visuomenės sveikatai vertinimu susijusias funkcijas;
10. dalyvauja planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procese: dalyvauja poveikio aplinkai vertinimo atrankos procedūrose, nagrinėja poveikio aplinkai vertinimo programas ir ataskaitas, rengia išvadų dėl programų, ataskaitų ir planuojamos ūkinės veiklos galimybių projektus;
11. dalyvauja leidimų-higienos pasų išdavimo procese: atlieka ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą, rengia Ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimo pažymas, leidimų-higienos pasų projektus, vykdo kitas su leidimų-higienos pasų išdavimu susijusias funkcijas;
12. renka ir apibendrina triukšmo šaltinių valdytojų, kuriems išduotas leidimas-higienos pasas, ataskaitas;
13. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
14. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
15. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
16. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
17. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
18. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
19. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
20. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
21. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
22. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
23. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
24. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
25. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Siekiant mažinti žalingų aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką bei didinti vykdomų priemonių efektyvumą, išanalizuoti teisės aktų taikymo problemas tikrinant statinio projektavimo dokumentus bei teikti motyvuotus pasiūlymus dėl problemų sprendimo bei veiklos procesų tobulinimo.

2. Analizuoti Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus veiklos plano įgyvendinimo bei veiklos efektyvinimo pokyčius.

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, dalyvauti tobulinant ir plėtojant Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.

4. Siekiant sumažinti žalingo aplinkos poveikio visuomenės sveikatai riziką, per einamuosius metus teikti informaciją visuomenei visuomenės sveikatos saugos klausimais.