Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) biomedicinos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų, iš jų ne mažesnę kaip 1 metų vadovaujamo darbo patirtį visuomenės sveikatos saugos srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
5. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
8. gebėti planuoti, organizuoti Skyriaus darbą.
 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja, koordinuoja, kontroliuoja ir vykdo Skyriaus veiklą pagal Skyriaus nuostatuose numatytas funkcijas;
2. atsako už Skyriaus veiklos kokybę ir Skyriaus nuostatuose numatytų funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą Skyriaus dokumentų valdymą;
3. organizuoja priemones, užtikrinančias Skyriaus darbuotojų saugias ir sveikas darbo sąlygas;
4. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
5. atlieka įstatymais ir kitais teisės aktais pareigybei nustatytas funkcijas;
6. rengia Skyriaus specialistų pareigybių aprašymų projektus;
7. dalyvauja rengiant Departamento veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
8. pagal veiklos sritį atstovauja Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) teismuose ir kitose institucijose;
9. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyje ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
10. pagal veiklos sritį konsultuoja Departamento ir Departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus, bei metodiškai jiems vadovauja;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams, planavimą;
12. rengia Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
13. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
16. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
17. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
18. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Departamento direktoriui;
19. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
20. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
21. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
22. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti Kauno departamento Visuomenės sveikatos saugos skyriaus veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

2. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, dalyvauti tobulinant ir plėtojant Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.

3. Siekiant mažinti žalingo aplinkos veiksnių poveikio sveikatai riziką ir stiprinti visuomenės sveikatą bei didinant vykdomų priemonių efektyvumą,  išanalizuoti teisės aktų taikymo problemas atliekant ūkinės komercinės veiklos vykdymo sąlygų vertinimą ir išduodant leidimus-higienos pasus, nagrinėjant poveikio visuomenės sveikatai vertinimo ataskaitas,  ir pateikti pasiūlymus dėl teisės aktų koregavimo bei veiklos procesų tobulinimo.

4. Stiprinant aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio visuomenės sveikatai prevenciją, per einamuosius metus rengti pastabas ir pasiūlymus teisės aktų, reglamentuojančių reikalavimus ūkinei veiklai, projektams.