Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą;
2. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
3. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos saugą;
4. būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja šachtinio šulinio vandens cheminius tyrimus, gavęs asmens sveikatos priežiūros įstaigos pranešimą apie nėščiąją ar kūdikį iki 6 mėnesių amžiaus, maistui naudojančius šachtinio šulinio vandenį;
2. dalyvauja statinių statybos procese (vertina statinių projektavimo dokumentus);
3. vykdo leidimų-higienos pasų sąlygų laikymosi priežiūrą;
4. dalyvauja leidimų vežti mirusiojo kūną (laissez-passer) išdavimo procese; plombuoja karstus ir atiduoda leidimus vežti mirusiojo kūną (laissez-passer);
5. konsultuoja departamento skyrių rajonuose valstybės tarnautojus ir darbuotojus bei metodiškai jiems vadovauja;
6. tvarko valstybės rinkliavų už Departamento suteiktas administracines paslaugas apskaitą ir rengia ataskaitas; kontroliuoja mokėjimus už suteiktas paslaugas, teikia duomenis dėl įsiskolinimų išieškojimo;
7. koordinuoja Departamento darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
8. dalyvauja piniginių lėšų, materialinių vertybių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizacijoje;
9. tikrina, kad sąskaitos faktūros atitiktų rašytinių ir žodinių sutarčių sąlygas;
10. tikrina, sąskaitose faktūrose arba išankstinio apmokėjimo sąskaitose yra nurodoma sutarties, kurios pagrindu bus vykdomas mokėjimas, sudarymo data ir numeris arba paraiškos numeris;
11. aptikus klaidų ir netikslumų apskaitos dokumentuose, nedelsiant imasi priemonių klaidoms ir netikslumams ištaisyti;
12. teikia duomenis Finansų ir apskaitos skyriui sąskaitų faktūrų išrašymui dėl patalpų nuomos, komunalinių mokesčių kompensavimo ir pan.;
13. tikrina, ar sąskaitose faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos yra gautos bei atitinka kokybės/specifikacijos reikalavimus;
14. dalyvauja organizuojant nereikalingo ar netinkamo naudoti turto nurašymą ir pardavimą viešuose prekių aukcionuose;
15.organizuoja ir vykdo viešuosius pirkimus;
16. organizuoja planuojamų pirkti prekių, paslaugų ir darbų poreikio planavimą, rengia viešųjų pirkimų plano projektą;
17. organizuoja ir vykdo darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones, mokymus, instruktažus.
18. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
19. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
20. teikia siūlymus dėl Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
21. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
22. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
23. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
24. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus raštu Skyriaus vedėjui;
25. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
26. pavaduoja kitus Departamento darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
27. vykdo kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC veiklos tikslai;
28. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
29. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
30. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti Kauno departamento turto naudojimo efektyvumą ir saugumą.

2. Siekti Kauno departamento paslaugų gavėjų valstybinės rinkliavos įsiskolinimo sumažinimo.

3. Organizuoti Kauno departamento darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą.

4. Siekiant stiprinti aplinkos veiksnių galimo neigiamo poveikio sveikatai prevenciją ir teikti visuomenei žinias, einamaisiais metais organizuoti šachtinių šulinių, kurį gėrimui naudoja nėščiosios ir kūdikiai iki 6 mėn. amžiaus, tyrimus bei stiprinti apsinuodijimų nitratais ir nitritais prevenciją.