Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį visuomenės sveikatos priežiūros srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, viešąjį administravimą, strateginį veiklos planavimą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. pagal kompetenciją rengia ir tikslina Departamento dokumentus, susijusius su Valstybės ilgalaikės strategijos ir kitų strateginių dokumentų įgyvendinimu;
2. vykdo Departamento veiklos ir laboratorinių tyrimų planų rengimą, susistemina ir apibendrina Departamento skyrių medžiagą, pateiktą planų rengimui, siekiant įgyvendinti efektyvią Departamento veiklą;
3. vykdo Departamento veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimą ir teikimą Nacionaliniam visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos atsakingam skyriui;
4. dalyvauja vertinant Departamento bendrosios veiklos srities funkcijų efektyvumo vertinimo kriterijus ir teikia siūlymus dėl  kriterijų reikšmių gerinimo;
5. vykdo kokybės vadybos sistemos palaikymo darbus Departamente;
6. dalyvauja rengiant kokybės vadybos sistemos dokumentus ir kitus dokumentus pagal reglamentuojančių standartų reikalavimus;
7. valdo ir apskaito kokybės vadybos sistemos dokumentus, nustatytu periodiškumu juos peržiūri ir atnaujina;
8. pagal veiklos sritį kuria arba dalyvauja kuriant Departamento veiklos procedūras;
9. dalyvauja nagrinėjant įstaigoje gautus raštus, skundus, prašymus, susijusius su Departamento veikla, jų pagrindu nustato neatitiktis ir inicijuoja korekcinius ar kitus veiksmus;
10. koordinuoja ir kontroliuoja korekcinių veiksmų vykdymą skyriuose bei šių veiksmų efektyvumo įvertinimą;
11. pagal kompetenciją rengia arba dalyvauja rengiant raštų, teisės aktų bei kitų dokumentų projektus;  
12. vykdo konsultavimo proceso, klientų aptarnavimo apklausų priežiūrą, tobulinimą;
13. organizuoja pasitarimus, susirinkimus ir kitus renginius, juos protokoluoja;
14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
15. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
16. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
17. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
18. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
19. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
22. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
23. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
24. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
25. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS


1. Organizuoti ir analizuoti Kauno departamento vykdomos veiklos planavimo dokumentus, bei teikti apibendrintus rezultatus, dalyvauti teikiant siūlymus su įstaigos kokybės politikos tikslais susijusių vidinių ir išorinių rizikų procesų etapų valdyme.

2. Stiprinti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento patrauklumą, gerinti įstaigos įvaizdį.