Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinį laipsnį) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį teisinio darbo viešojo administravimo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, administracinių bylų teiseną, darbo teisinius santykius, visuomenės sveikatos sistemą;
5. mokėti sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti valstybės tarnybos principus, valstybės tarnybos valdymo teisinius pagrindus, teisės aktų rengimo ir dokumentų rengimo taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. vertina, ar Departamento valstybės tarnautojų, vykdančių valstybinę priežiūrą ir kontrolę, parengti dokumentų projektai atitinka teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus, teikia jiems pastabas ir pasiūlymus;
2. dalyvauja rengiant  administracinių nusižengimų bylas nagrinėjimui;
3. dalyvauja administracinių teisės nusižengimų bylų nagrinėjime, pagal kompetenciją atstovauja Departamentą teismuose ir kitose institucijose;
4. rengia atsiliepimų, išvadų ir kitų teisminių dokumentų projektus, užtikrina sklandų informacijos gavimą Departamente iš Lietuvos elektroninių paslaugų portalo ,,E.teismas.lt“;
5. analizuoja administracinių teisės nusižengimų bylų teisenos vykdymą ir teikia siūlymus Departamento direktoriui;
6. konsultuoja Departamento valstybės tarnautojus ir darbuotojus teisės klausimais, kitus suinteresuotus asmenis visuomenės sveikatos teisės klausimais;
7. vykdo korupcijos prevenciją ir kontrolę Departamento reguliavimo srityse, organizuoja viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo nuostatų įgyvendinimą;
8. rengia Nacionalinio visuomenės sveiktos centro  prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus ir Departamento direktoriaus įsakymų projektus;
9. konsultuoja Departamento skyrių vedėjus pareigybių aprašymų rengimo klausimais, teikia siūlymus dėl pareigybių aprašymų keitimo ir papildymo;
10. vykdo tarnybinių nusižengimų ir darbo drausmės pažeidimų tyrimų ir nuobaudų skyrimo procedūras;
11. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
12. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
13. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
14. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
15. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
16. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
17. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. teikia duomenis informacinėms sistemoms;
20. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
21. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
22. pavaduoja kitus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
23. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti administracinių teisės nusižengimų bylų teisenos vykdymą Kauno departamente.
2. Gerinti asmenų skundų nagrinėjimo procesą Kauno departamente.
3. Aktyviai dalyvauti kuriant ir įgyvendinant antikorupcinę aplinką Kauno departamente.
4. Siekiant tobulinti veiklos organizavimą, gerinti Kauno departamento dokumentų valdymo efektyvumą.