Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės, vadybos, viešojo administravimo ar ekonomikos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities medicinos, farmacijos ar visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo sveikatos priežiūros srityje (iš jų – ne mažiau kaip 1 metų vadovaujamojo darbo) patirtį;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, LibreOffice kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės sveikatos priežiūrą, bei būti gerai susipažinusiam su valstybės tarnybą, viešąjį administravimą reglamentuojančiais teisės aktais;
5. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo ir Departamento darbuotojų veiklą;
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. planuoja, organizuoja ir kontroliuoja Departamento veiklą ir atsiskaito už ją Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) direktoriui;
2. atsako už Departamento veiklos kokybę, uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą laiku bei tinkamą dokumentų rengimą;
3. teikia siūlymus NVSC direktoriui dėl Departamento ir NVSC veiklos organizavimo ir jos tobulinimo;
4. užtikrina, kad, vykdant Departamento veiklą, būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymų, NVSC direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų;
5. inicijuoja priemonių, formuojančių sveikatai palankią aplinką, valstybinės priežiūros ir kontrolės vykdymo, vartotojų teisių visuomenės sveikatos ir paslaugų kokybės požiūriu gynimo ir užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės vykdymą reglamentuojančių teisės aktų projektų rengimą;
6. nedelsdamas informuoja NVSC direktorių apie galimas pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai;
7. planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja Departamento veiksmus esant ekstremalioms situacijoms ir įvykiams bei kilus pavojams ir grėsmėms visuomenės sveikatai;
8. laiku teikia su Departamento veikla susijusią informaciją ir atsako už teikiamų duomenų teisingumą;
9. rengia Departamento ir Departamento struktūrinių padalinių nuostatų, Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis pareigybių aprašymų kitų su Departamento veikla ir personalo valdymu susijusių teisės aktų ir dokumentų projektus, atsako už šių projektų ir teikiamų duomenų teisingumą, tikslumą ir atitiktį teisės aktų reikalavimams;
10. nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas;
11. inicijuoja rinkos ribojimo priemonių taikymą;
12. pagal NVSC direktoriaus suteiktus įgaliojimus priima su Departamento veikla susijusius sprendimus, leidžia įsakymus, kontroliuoja kaip jie vykdomi;
13. organizuoja Departamento darbuotojų kvalifikacijos kėlimą
14. užtikrina saugias ir sveikas Departamento darbuotojų  darbo sąlygas;
15. teikia siūlymus NVSC direktoriui dėl Departamento darbuotojų skatinimo ir atsakomybės taikymo;
16. pagal NVSC direktoriaus suteiktus įgaliojimus atstovauja NVSC teismuose, kitose institucijose bei tarptautinėse organizacijose;
17. teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei apie Departamento vykdomą veiklą ir užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
18. užtikrina racionalų ir efektyvų išteklių panaudojimą, darbo drausmę ir tvarką Departamente;
19. atlieka einamąją finansų kontrolę – tikrina, ar priimti sprendimai vykdomi tinkamiausiu būdu, perkamų prekių, paslaugų ir darbų kokybę, jų atitikimą sudarytoms sutartims ir kitiems dokumentams, dalyvauja priimant atliktus darbus, teikiamas paslaugas ir prekes, tikrina jų atitikimą sutartyse ar kituose dokumentuose nustatytoms sąlygoms;
20. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
21. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas bei vykdo kitus NVSC vadovybės nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Gerinti Kauno departamento veiklos plano įgyvendinimą ir efektyvinti veiklą.

2. Siekiant mažinti naštą ūkio subjektams, taikyti pažangias ūkio subjektų veiklos priežiūros priemones.  

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Kauno departamento konsultavimo mechanizmą.

4. Siekiant užtikrinti saugias vaikų ugdymo sąlygas, atlikti Kauno apskrities vaikų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų saugos sveikatai vertinimą ir pateikti siūlymus dėl vaikų ugdymo sąlygų gerinimo.

5. Stiprinti vaikų sveikatą didinant skiepijimų apimtis.