Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį veiklos planavimo srityje;
3. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, veiklos planavimą;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles;
7. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

         

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano rengimą, sistemina ir apibendrina skyrių medžiagą, pateiktą planų rengimui;
2. organizuoja ir koordinuoja Departamento veiklos plano vykdymo ataskaitų rengimą ir teikimą;
3. organizuoja kokybės vadybos sistemos palaikymą Departamente;
4. tvarko valstybės rinkliavų už Departamento suteiktas administracines paslaugas apskaitą ir rengia ataskaitas; kontroliuoja mokėjimus už suteiktas paslaugas, teikia duomenis dėl įsiskolinimų išieškojimo;
5. vykdo viešuosius pirkimus;
6. dalyvauja piniginių lėšų, materialinių vertybių, atsiskaitymų bei kito turto inventorizacijoje;
7. tikrina, kad sąskaitos faktūros atitiktų rašytinių ir žodinių sutarčių sąlygas;
8. tikrina, sąskaitose faktūrose arba išankstinio apmokėjimo sąskaitose yra nurodoma sutarties, kurios pagrindu bus vykdomas mokėjimas, sudarymo data ir numeris arba paraiškos numeris;
9. aptikus klaidų ir netikslumų apskaitos dokumentuose, nedelsiant imasi priemonių klaidoms ir netikslumams ištaisyti;
10. teikia duomenis sąskaitų faktūrų išrašymui dėl Departamento patalpų nuomos, komunalinių mokesčių kompensavimo ir pan.;
11. tikrina, ar sąskaitose faktūrose nurodytos prekės ir paslaugos yra gautos bei atitinka kokybės/specifikacijos reikalavimus;
12. koordinuoja Departamento darbuotojų darbo ir poilsio laiko apskaitą;
13. organizuoja ir vykdo dokumentų, reikalingų asmenų pateiktų prašymų nagrinėjimui, išdavimą iš Departamento archyvo;
14. organizuoja, kontroliuoja ir analizuoja Departamento dokumentų valdymą ir teikia siūlymus dėl dokumentų valdymo gerinimo;
15. kontroliuoja Departamento skyrių rengiamų dokumentų įforminimą, konsultuoja Departamento darbuotojus dokumentų rengimo klausimais;
16. teikia duomenis Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos dokumentacijos plano rengimui ir pagal jį kontroliuoja formuojamas bylas Departamento skyriuose bei priima dokumentus iš Departamento skyrių į archyvą;
17. sudaro nuolatinio ir ilgo saugojimo dokumentų apyrašų projektus, teikia juos derinti;
18. organizuoja ir vykdo Departamento dokumentų bylų nurašymą ir sunaikinimą;
19. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
20. dalyvauja rengiant Departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
21. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo veiksmingumo gerinimo;
22. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriuje vykdomų funkcijų klausimais;
23. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
24. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
25. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui;
26. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
27. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
28. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms;
29. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
30. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai.
31. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos veiklos tikslai.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Vykdyti savalaikę valstybės rinkliavų už Klaipėdos departamento teikiamas administracines paslaugas apskaitą.

2. Užtikrinti bylų, kurių saugojimo terminas pasibaigęs, tvarkymą.

3. Siekiant užtikrinti sklandų ir savalaikį Klaipėdos departamento aprūpinimą prekėmis ir laiku suteikti reikalingas paslaugas, parengti  prekių, paslaugų ir darbų poreikį 2020 m. ir organizuoti bei vykdyti viešuosius pirkimus, pateikti ataskaitas.