Pareigų aprašymas Spausdinti

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

 

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Užtikrinti Klaipėdos departamento veiklą pagal NVSC direktoriaus įsakymais patvirtintus teisės aktus.

2. Organizuoti ir pravesti vidinius mokymus Klaipėdos departamento atsakingiems darbuotojams dokumentų tvarkymo klausimais.

3. Siekiant stiprinti dialogą su visuomene bei gerinti informacijos apie visuomenės sveikatos saugą teikimą ūkio subjektams ir gyventojams, tobulinti ir plėtoti Klaipėdos departamento konsultavimo mechanizmą.