Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – chemija (arba);
1.5. studijų kryptis – biochemija (arba);
arba:
1.6. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.7. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
1.8. darbo patirtis srityje – 1 metai;
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – A2.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su priežiūra ir (ar) kontrole susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja susijusios informacijos apdorojimą.
2. Nagrinėja skundus ir kitus dokumentus sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo arba prireikus koordinuoja skundų ir dokumentų sudėtingais klausimais dėl priežiūros ir (ar) kontrolės vykdymo nagrinėjimą, rengia atsakymus arba prireikus koordinuoja atsakymų rengimą.
3. Planuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklas arba prireikus koordinuoja priežiūros ir (ar) kontrolės veiklų planavimą.
4. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
5. Prižiūri su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymą arba prireikus koordinuoja su priežiūros ir (ar) kontrolės veiklomis susijusių sprendimų, rekomendacijų, nurodymų vykdymo priežiūrą.
6. Rengia ir teikia informaciją su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
7. Rengia ir teikia pasiūlymus su priežiūra ir (ar) kontrole susijusiais klausimais.
8. Rengia teisės aktų projektus ir kitus susijusius dokumentus dėl priežiūros ir (ar) kontrolės arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų ir kitų susijusių dokumentų dėl priežiūros ir (ar) kontrolės rengimą.
9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
10. Koordinuoja valstybinės visuomenės sveikatos saugos kontrolės, valstybinės triukšmo kontrolės, kvapų kontrolės, pavojingų objektų priežiūros ir licencijuojamos visuomenės sveikatos priežiūros veiklos priežiūros vykdymą departamentuose.
11. Koordinuoja departamentų veiklą ginant vartotojų teises visuomenės sveikatos saugos ir paslaugų kokybės požiūriu.
12. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme, organizuoja ir vykdo pasirengimo ekstremalių sveikatai situacijų atvejams planavimą.
13. Pavaduoja kitus skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.