Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir (ar) įgytą profesinę kvalifikaciją;
2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų ir ekstremaliųjų situacijų valdymą;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. vykdo ekstremaliosios situacijos dėl COVID-19 ligos (koronavirusinės infekcijos) valdymo priemones;
2. dalyvauja sustiprintos medicininės-karantininės kontrolės dėl ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų vykdyme;
3. nedelsdamas informuoja Skyriaus vedėją apie grėsmes visuomenės ar darbuotojų saugai ir sveikatai;
4. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
5. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis ekstremaliųjų situacijų valdymo klausimais;
6. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
7. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
8. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
9. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.