Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kompiuterių sistemų priežiūrą, naudojimą, vystymą, kompiuterinių programų teisinę apsaugą valstybinėse institucijose;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. stebi NVSC duomenų bazių veikimą, gerina jos įrangos naudojimą;
2. automatizuoja NVSC duomenų bazių veikimui svarbius procesus;
3. teikia ataskaitas apie NVSC duomenų bazes, jų naudojimą bei galimą tobulinimą;
4. konsultuoja bei teikia rekomendacijas siekiant optimizuoti NVSC duomenų bazių darbą;
5. planuoja procesus diegiant naują NVSC duomenų bazių funkcionalumą;
6. diegiant naują NVSC duomenų bazių funkcionalumą, vykdo sistemų priežiūros darbus;
7. teikia rekomendacijas programuotojams ir NVSC duomenų bazių sistemos vartotojams;
8. analizuoja daugiausiai resursų reikalaujančias užklausas, teikia siūlymus;
9. atlieka periodiškai vykstančių duomenų apdorojimo procesų kontrolę, jų pakeitimus (sustabdymo, atnaujinimo);
10. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
11. konsultuoja NVSC specialistus kompiuterinių sistemų naudojimo klausimais;
12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis NVSC kompiuterinių sistemų klausimais;
13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
14. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC uždaviniai;
15. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.