Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
2. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius kompiuterių sistemų priežiūrą, naudojimą, vystymą, kompiuterinių programų teisinę apsaugą valstybinėse institucijose;
5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. stebi Užkrečiamųjų ligų ir jų sukėlėjų valstybės informacinės sistemos, Užkrečiamųjų ligų, galinčių išplisti ir kelti grėsmę stebėsenos ir kontrolės informacinės sistemos duomenų bazių (toliau – duomenų bazės) veikimą, gerina jų įrangos naudojimą;
2. organizuoja NVSC duomenų bazių veikimui svarbių procesų automatizavimą;
3. teikia ataskaitas apie NVSC duomenų bazes, jų naudojimą bei siūlymus jų tobulinimui;
4. konsultuoja bei teikia rekomendacijas siekiant optimizuoti NVSC duomenų bazių darbą;
5. organizuoja procesus, susijusius su NVSC duomenų bazių modernizavimu ir tobulinimu bei naujų funkcionalumų diegimu;
6. planuoja procesus diegiant naujus NVSC duomenų bazių funkcionalumus;
7. diegiant naujus NVSC duomenų bazių funkcionalumus, vykdo sistemų priežiūros darbus;
8. teikia rekomendacijas programuotojams ir NVSC duomenų bazių sistemos vartotojams;
9. analizuoja daugiausiai resursų reikalaujančias užklausas, teikia siūlymus;
10. atlieka periodiškai vykstančių duomenų apdorojimo procesų kontrolę, jų pakeitimus (sustabdymo, atnaujinimo);
11. teikia siūlymus dėl NVSC ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
12. konsultuoja NVSC specialistus duomenų bazių naudojimo klausimais;
13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis NVSC duomenų bazių sistemų klausimais;
14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
15. vykdo kitus su funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti NVSC uždaviniai;
16. pagal veiklos sritį teikia duomenis arba organizuoja duomenų teikimą išorinėms informacinėms sistemoms.