Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
1.3. studijų kryptis – teisė (arba);
1.4. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.5. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
1.6. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
arba:
1.7. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas (ne žemesnis kaip bakalauro kvalifikacinis laipsnis) arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.8. darbo patirties sritis – visuomenės sveikatos priežiūros srities patirtis;
1.9. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 4 metai;
1.10. vadovaujamo darbo patirties trukmė – ne mažiau kaip 1 metai.
2. Užsienio kalbos mokėjimo reikalavimai:
2.1. kalba - anglų;
2.2. kalbos mokėjimo lygis – B1.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Įstaigos vadovo pavedimu atstovauja įstaigai santykiuose su kitomis įstaigomis, organizacijomis bei fiziniais asmenimis.
2. Konsultuoja su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
3. Priima su struktūrinio padalinio veikla susijusius sprendimus.
4. Rengia ir teikia pasiūlymus su struktūrinio padalinio veikla susijusiais klausimais.
5. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklos vykdymui aktualios informacijos apdorojimui.
6. Vadovauja struktūrinio padalinio veiklų vykdymui.
7. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusios informacijos rengimui ir teikimui.
8. Vadovauja su struktūrinio padalinio veikla susijusių dokumentų rengimui.
9. Valdo struktūrinio padalinio žmogiškuosius išteklius teisės aktų nustatyta tvarka.
10. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
11. Planuoja, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja padalinio veiksmus esant ekstremalioms situacijoms ir įvykiams bei kilus pavojams ir grėsmėms visuomenės sveikatai.
12. Nagrinėja administracinių nusižengimų bylas, skiria administracines nuobaudas.
13. Inicijuoja rinkos ribojimo priemonių taikymą.
14. Užtikrina saugias ir sveikas padalinio darbuotojų darbo sąlygas, darbo drausmę ir tvarką padalinyje.
15. Užtikrina racionalų ir efektyvų išteklių panaudojimą, atlieka einamąją finansų kontrolę.
16. Užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą.