Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. turėti darbo patirties viešųjų ryšių srityje;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
6. kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, gebėti rengti pranešimus spaudai ir kitokias publikacijas, atstovauti įstaigą radijo ir televizijos laidose;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo taisykles;
8. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. renka ir apibendrina informaciją, rengia, redaguoja ir platina informacinius pranešimus, straipsnius;
2. organizuoja informacijos apie Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vykdomą veiklą teikimą visuomenei, dalyvauja rengiant leidinius, ataskaitas bei kitą informaciją;
3. rengia sveikatos programas, projektus, dalyvauja juos įgyvendinant;
4. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie NVSC formavimu;
5. užtikrina, kad išplatinti pranešimai ir kita viešinama informacija atspindėtų oficialią NVSC poziciją;
6. administruoja NVSC intraneto ir interneto svetaines;
7. kuria NVSC įvaizdį viešojoje erdvėje;
8. pagal veiklos sritį organizuoja pasitarimus, susirinkimus, seminarus ir kitus renginius;
9. analizuoja NVSC veikla suinteresuotų šalių poreikius, teikia siūlymus NVSC veiklai tobulinti;
10. dalyvauja rengiant Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
11. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
12. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
13. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
14. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
15. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
16. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
17. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai NVSC pozicijai;
18. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
19. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
20. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
21. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.