Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį (bakalauro kvalifikacinio laipsnio) ar jam prilygintą, arba aukštąjį koleginį su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą;
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų), pradedančio vartotojo lygmens A2 lygiu;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
5. kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, gebėti rengti pranešimus spaudai ir kitokias publikacijas, atstovauti įstaigą radijo ir televizijos laidose;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimą;
7. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
8. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. redaguoja, rengia ir platina informacinius pranešimus, straipsnius Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) veiklos klausimais;
2. organizuoja informacijos apie NVSC vykdomą veiklą teikimą visuomenei, žiniasklaidai (interviu, spaudos konferencijos ir pan.).
3. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie įstaigą formavimu;
4. užtikrina, kad išplatinti pranešimai ir kita viešinama informacija atspindėtų oficialią įstaigos poziciją;
5. pagal veiklos sritį organizuoja pasitarimus, susirinkimus, seminarus ir kitus renginius;
6. analizuoja įstaigos veikla suinteresuotų šalių poreikius;
7. imasi kitų priemonių sklandžiai vidinei ir išorinei komunikacijai užtikrinti;
7.8. dalyvauja rengiant Kokybės vadybos ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
9. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus veiklos efektyvumo didinimo;
10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
13. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
14. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
15. vykdo kitus, su skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos veiklos tikslai;
16. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.