Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį verslo ir viešosios vadybos krypčių grupės išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti patirties kokybės vadybos srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti viešojo administravimo institucijos procesinio valdymo principus bei ISO 9000 šeimos standartus;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius veiklos planavimą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą
6. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. analizuoja NVSC veiklos procesus, teikia siūlymus dėl jų tobulinimo;
2. vykdo kokybės vadybos sistemos priežiūrą NVSC: vertina rezultatyvumą, efektyvumą, teikia siūlymus dėl jos tobulinimo;
3. rengia NVSC kokybės vadybos sistemos dokumentus, procesų aprašymus;
4. koordinuoja NVSC veiklos kokybės rodiklių nustatymo procesą, kontroliuoja jų įgyvendinimą;
5. vykdo kokybės vadybos sistemos vidaus auditus;
6. koordinuoja NVC veiklos neatitikčių valdymą, teikia siūlymus dėl jų prevencijos;
7. koordinuoja ir kontroliuoja korekcinių veiksmų rezultatyvumo vertinimą;
8. konsultuoja NVSC darbuotojus kokybės vadybos klausimais, rengia ir organizuoja mokymus;
9. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
10. nedelsdamas informuoja tiesioginį vadovą apie galimus pavojus ir grėsmes visuomenės sveikatai, dalyvauja ekstremalių situacijų valdyme;
11. rengia teisės aktų projektus bei pastabas ir pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
12. teikia siūlymus dėl įstaigos ir Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
14. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
15. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
16. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
17. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
18. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti skyriaus uždaviniai;
19. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.