Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. mokėti bent vieną užsienio kalbą (anglų, vokiečių arba prancūzų) pažengusio vartotojo lygmens B1 lygiu;
3. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų ryšių srityje;
4. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
5. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, Lietuvos sveikatos sistemą ir visuomenės sveikatos priežiūrą;
6. kalbėti ir rašyti taisyklinga lietuvių kalba, gebėti rengti pranešimus spaudai ir kitokias publikacijas, atstovauti įstaigai radijo ir televizijos laidose;
7. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų bei dokumentų rengimą;
8. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
9. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. redaguoja, rengia ir platina informacinius pranešimus, straipsnius Vilniaus departamento (toliau – Departamentas) veiklos klausimais;
2. organizuoja ir teikia informaciją apie Departamento vykdomą veiklą  žiniasklaidai (interviu, spaudos konferencijos ir pan.) ir visuomenei;
3. rūpinasi palankios viešosios nuomonės apie Nacionalinį visuomenės sveikatos centrą prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) formavimu;
4. užtikrina, kad išplatinti pranešimai ir kita viešinama informacija atspindėtų oficialią NVSC poziciją;
5. analizuoja NVSC veikla suinteresuotų šalių poreikius;
6. imasi kitų priemonių sklandžiai vidinei ir išorinei komunikacijai užtikrinti;
7. pagal veiklos sritį organizuoja posėdžius, pasitarimus, susirinkimus, kitus renginius, rengia jų protokolus;
8. dalyvauja rengiant Departamento Vidaus administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) veiklos planus ir jų įgyvendinimo ataskaitas;
9. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo didinimo;
10. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir pagal veiklos sritį imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
11. inicijuoja teisės aktų, reglamentuojančių vykdomas funkcijas, rengimą, keitimą, papildymą ar pripažinimą netekusiais galios;
12. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;
13. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;
17. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.