Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

1. Išsilavinimo ir darbo patirties reikalavimai:
1.1. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.2. studijų kryptis – visuomenės sveikata (arba);
1.3. studijų kryptis – vadyba (arba);
1.4. studijų kryptis – viešasis administravimas (arba);
arba:
1.5. išsilavinimas – aukštasis universitetinis išsilavinimas arba jam lygiavertė aukštojo mokslo kvalifikacija;
1.6. darbo patirties sritis – projektų valdymo patirtis;
1.7. darbo patirtis srityje – ne mažiau kaip 2 metai.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

1. Apdoroja su veiklos planavimu susijusią informaciją arba prireikus koordinuoja su veiklos planavimu susijusios informacijos apdorojimą.
2. Atlieka veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimo stebėseną ir vertinimą arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų įgyvendinimą ir vertinimą.
3. Konsultuoja priskirtos srities klausimais.
4. Rengia ir teikia informaciją su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais arba prireikus koordinuoja informacijos su veiklos planavimo įgyvendinimu susijusiais sudėtingais klausimais rengimą ir teikimą.
5. Rengia ir teikia pasiūlymus su veiklos planavimu susijusiais klausimais.
6. Rengia teisės aktų projektus bei kitus dokumentus, susijusius su veiklos planavimo įgyvendinimu ar stebėsena, arba prireikus koordinuoja teisės aktų projektų bei kitų dokumentų dėl veiklos planavimo įgyvendinimo ar stebėsenos rengimą.
7. Rengia veiklos planavimo dokumentus arba prireikus koordinuoja veiklos planavimo dokumentų rengimą.
8. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.
9. Teikia metodinę pagalbą ir rekomendacijas projektų, susijusių su visuomenės sveikatos priežiūra, valdymo klausimais visame projektų įgyvendinimo procese (inicijavime, planavime, įgyvendinime ir baigime).
10. Dalyvauja sveikatos technologijų vertinimo, vystymo ir prioritetų nustatymo procese, teikia siūlymus dėl visuomenės sveikatos srityje pritaikomų inovatyvių priemonių, metodų siekiant visuomenės sveikatos priežiūros kokybės gerinimo.
11. Nagrinėja asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti.
12. Dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme.
13. Pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu.

 

VALSTYBĖS TARNAUTOJO EINAMŲJŲ METŲ UŽDUOTYS

1. Stiprinti institucijos pasirengimą prognozuoti, identifikuoti ir valdyti visuomenės sveikatos grėsmes (biologinės kilmės).

2. Tobulinti institucijos užkrečiamųjų ligų valdymo veiklos procesus.

3. Stiprinti užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą, modernizuojant užkrečiamųjų ligų epidemiologinei priežiūrai būtinas informacines sistemas ir užtikrinant jų integralumą, gerinant atvejų ir protrūkių ištyrimo bei duomenų analizės kokybę.