Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį teisės krypties išsilavinimą (bakalauro ir magistro kvalifikacinius laipsnius arba vientisų studijų teisinį universitetinį išsilavinimą);

2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais Lietuvos sveikatos sistemos veiklą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius;

3. mokėti dirbti Microsoft Office, LibreOffice programiniais paketais; 

4. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;

5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti ir mokėti taikyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;

6. gebėti planuoti, organizuoti savo darbą.

 

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. vertina, ar NVSC parengti vidaus teisės aktų projektai atitinka teisės aktų ir juridinės technikos reikalavimus, teikia pastabas;

2. rengia NVSC vidaus teisės aktų projektus;

3. rengia ir dalyvauja rengiant NVSC pasirašomų sutarčių projektus, atlieka jų teisinį vertinimą ir sutarčių vykdymo kontrolę;

4. analizuoja administracinių teisės nusižengimų bylų teisenos vykdymą ir teikia siūlymus Teisės ir viešųjų pirkimų skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjui;

5. rengia procesinius dokumentus, pagal kompetenciją atstovauja NVSC teismuose ir kitose institucijose;

6. dalyvauja ekstremalių sveikatai situacijų valdyme;

7. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;

8. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų;

9. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,

10. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;

11. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;

12. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;

13. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;

14. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;

15. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;

16. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus veiklos tikslai;

17. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.