Pareigų aprašymas Spausdinti

SPECIALŪS REIKLAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

1. turėti aukštąjį universitetinį visuomenės sveikatos studijų krypties arba medicinos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros srityje;
3. mokėti dirbti Microsoft Office, Libre Office kompiuterinėmis programomis;
4. išmanyti ir mokėti taikyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užkrečiamųjų ligų profilaktiką ir kontrolę;
5. mokėti analizuoti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
6. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą.

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

1. sistemina duomenis apie Lietuvos gyventojų skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų sergamumą, prevencijos programų rezultatus;
2. analizuoja  ir vertina skiepijimo apimtis nacionaliniame ir administraciniuose teritoriniuose vienetuose, analizuoja informaciją apie teritorijas, gyventojų grupes, kuriose skiepijimo apimtys nepakankamos, vertina priežastis ir siūlo priemones skiepijimo apimtims didinti;
3. analizuoja ir vertina statistinių ataskaitų duomenis bei informaciją apie  nepageidaujamas reakcijas į imuninį vaistinį preparatą, rengia apibendrinimus ir išvadas;
4. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis vakcinomis valdomų ligų epidemiologinės priežiūros klausimais, teikia informaciją suinteresuotoms institucijoms, asmens sveikatos priežiūros įstaigoms, visuomenei imunoprofilaktikos klausimais;
5. analizuoja vaikų profilaktinių skiepijimų rodiklius, koordinuoja skiepijimais valdomų (tuberkuliozės, hepatito B, poliomielito, difterijos, kokliušo, stabligės, Haemophilus influenzae B tipo, tymų, epideminio parotito, raudonukės, gripo, meningokokinės, pneumokokinės, žmogaus papilomos viruso, rota virusinės infekcijų ir kitų) užkrečiamųjų ligų epidemiologinę priežiūrą;
6. konsultuoja NVSC departamentų specialistus dėl analitinių epidemiologinių tyrimų vykdymo, skiepijimais valdomų užkrečiamųjų ligų epidemiologinės priežiūros, imunoprofilaktikos ir nepageidaujamų reakcijų po skiepijimo klausimais;
7. dalyvauja vykdant pasirengimą ir atsaką ekstremalioms visuomenės sveikatai, sąlygotoms užkrečiamųjų ligų, situacijoms;
8. nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų prašymus, skundus ir imasi priemonių juose keliamiems klausimams spręsti;
9. inicijuoja teisės aktų pakeitimus, teikia pastabas bei pasiūlymus dėl derinamų teisės aktų projektų, analizuoja departamentų siūlymus dėl teisės aktų tobulinimo, rengia jų apibendrinimus, konsoliduotas ataskaitas;
10. dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planus, veiklos ir veiklos efektyvumo ataskaitas,
11. teikia siūlymus dėl Skyriaus darbo efektyvumo gerinimo;
12. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis Skyriaus vykdomų funkcijų klausimais;
13. pagal veiklos sritį teikia informaciją žiniasklaidai ir visuomenei;
14. užtikrina, kad viešai ir oficialiai reiškiama nuomonė neprieštarautų oficialiai įstaigos pozicijai;
15. užtikrina asmens duomenų ir komercinių paslapčių konfidencialumą;
16. pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus jų atostogų, komandiruočių ir (ar) laikino nedarbingumo metu;
17. vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Skyriaus uždaviniai;
18. pagal veiklos sritį teikia duomenis informacinėms sistemoms.